Dnes je 23.07.2024    meniny má: Oľga Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Macedónsko

Macedónsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
13. 12. 2022 - Brat Klaus z Flüe - pozvanie do ticha, k sebe a Bohu. Program: referát, obraz, modlitba a rozhovor.

Adventné stretnutie máme vo zvyku pripraviť viac oddychovo-duchovne. Občas je vhodné pozrieť sa na veci i seba z istého odstupu, stíšiť sa a vnímať tak pozornejšie svoje miesto vo svete. Pred Veľkou nocou r. 2019 sme sa na našom stretnutí venovali meditačnému obrazu sv. Mikuláša z Flüe, nazývaného Brat Klaus. V jeho prípade ide o zaujímavú postavu z konca stredoveku, ktorá môže byť pre nás veľmi aktuálna.

Sprievodný text z besedy r. 2019 od K. Moravčíka sa nachádza tu: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=1817  Pod textom na tomto linku nájdeme aj odkaz na ďalší link, na ktorom je množstvo obrázkov súvisiacich s Br. Klausom a kaplnkami, ktoré boli postavené na jeho pamiatku. Kaplnky sú zväčša mimoriadne architektonicky a umelecky zaujímavé, viaceré boli postavené pomerne nedávno, čo tiež svedčí o aktuálnosti odkazu Br. Klausa.

O čom je alebo môže byť pre nás tento odkaz? K. Moravčík naň poukáže prostredníctvom úvahy o Br. Klausovi od nemeckého psychoterapeuta a teológa Wunibalda Müllera – ako on bratovi Klausovi najprv nerozumel, ako sa s ním zblížil a napokon, ako ho objavil v sebe. V ďalšej časti si ukážeme meditačný obraz Br. Klausa a vypočujeme si jeho zhudobnenú modlitbu v podaní P. Vargu. V rozhovore sa potom podelíme o svoje skúsenosti: Aké postavy z histórie i súčasnosti nás duchovne inšpirujú, aké máme obľúbené miesta, obrazy a modlitby...

15. 11. 2022 - Synodalita a koncil. Program: referáty a diskusia.

Našu besedu skúsime začať rozhovorom v dvoch miestnostiach, ako sedávame na besede. Podkladom rozhovoru by mohli byť napríklad otázky: Aké sú naše prvé návrhy, informácie či motivácie v súvislosti so synodálnou témou, čo sa nás dotýka, čo by sme radi podnietili, aby sa klerikálna cirkev zmenila na synodálnu? Čo je v našich vlastných možnostiach urobiť? Čo je nám v tejto téme najviac nejasné či nepochopené? Akú podobu by mohli mať stretania ľudí na túto tému, aby nešlo o teoretizujúce krúžky, ale bunky synodálnej cirkvi?

Asi po 20 minútach zástupcovia skupín poreferujú, k čomu dospela ich skupina. Potom prednesie referát I. Šimko, ktorý sa dlhodobo venuje tejto téme a spracoval k nej aj obsiahly dotazník. Azda sa v odpovediach na otázky dotazníka nájdu aj zaujímavé podnety pre praktickú realizáciu synodality.

Keďže téma synodality úzko súvisí s uzávermi II. vatikánskeho koncilu, priblíži nám M. Syneková homíliu pápeža Františka, ktorú predniesol 11.10.2022 na 60. výročie začiatku koncilu.

Ak bude čas, K. Moravčík pripomenie, o čom hovoril na besede TF pred 10 rokmi na 50. výročie začatia koncilu. Jeho text je tu: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=1159 Ako súvisí synodalita s koncilom, pochopíme aj pomocou textu, ktorý napísal J. O`Malley SJ ešte v r. 2003. V predposlednom odseku svojho článku uvádza v piatich bodoch základné výzvy koncilu. Napriek zhode absolútnej väčšiny účastníkov koncilu sa tieto výzvy po desaťročia nerealizovali. Jeho text: https://www.christnet.eu/clanky/6739/styl_druheho_vatikanskeho_koncilu.url

Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.


11. 10. 2022 - Synodalita v praxi. Program: referáty a diskusia.

Téma synodality zostáva trvalo aktuálnou. Pred mesiacom sme našu besedu končili návrhom, aby sme nadviazali kontakty s ľuďmi z farností, ktorí majú o tému záujem, a hľadali spôsob ako s nimi spolupracovať.

V prvej časti besedy K. Moravčík na základe knihy, o ktorej robil recenziu pre odborný časopis, predstaví teológiu cirkvi, z ktorej vychádza idea synodality, a poinformuje o jej aplikácii na kontinente, na ktorom sú v tejto téme asi najďalej – v Latinskej Amerike. Hlavné body: 1. Synodalita ako reakcia na krízu cirkvi spôsobenú klerikalizmom. 2. Teológia Božieho ľudu podľa II. vatikánskeho koncilu. 3. Teológia miestnych cirkví.

V druhej časti by sme sa mohli venovať otázkam, čo je v našich vlastných možnostiach urobiť. Môžeme si v skupinkách ujasniť, čím nás téma synodality oslovuje, čo od nej očakávame, prípadne si povedať – o čom v tejto súvislosti uvažujeme, aké máme predstavy. Skúsme si to premyslieť a prísť s návrhmi na besedu. Možný postup na viacero besied:

1. Zozbieranie informácií či motivácií, teda toho, čo sa nás dotýka, čo by sme radi podnietili, aby sa klerikálna cirkev zmenila na synodálnu. 2. Analýza týchto informácií, posúdenie a zdôvodnenie, poukázanie na príčiny stavu 3. Formulovanie stanovísk a rozhodnutí (možno založenie siete záujmových skupín – bázových obcí).

Na webe TF FK ako pomôcku nájdeme dva texty z besedy z 13.9.2022: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=2225 a http://www.teoforum.sk/index.php?id=47&view_more=2226

Text Záverečnej syntézy z konzultácií synodálneho procesu na Slovensku je tu: https://www.synoda.sk/downloads/Synteza-synodalneho-procesu.pdf, jednotlivé diecézne správy tu: Syntéza | Synoda 2021 - 2023.

Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

13. 9. 2022 - Analýzy a syntézy. Program: referáty a diskusia. 

Naša prvá beseda po prázdninách bude mať dve časti. Najprv sa s nami podelí o poznatky J. M. Prachár, ktorý sa nedávno zúčastnil sympózia pastorálnych teológov strednej a východnej Európy. Akciu pripravil v dňoch 5.-6. 9. 2022 Inštitút praktickej teológie Kat. teol. fakulty vo Viedni pod názvom: Vojna, kríza, nádej. Pastorácia v strednej a východnej Európe.

V druhej časti sa budeme venovať textu Záverečnej syntézy z konzultácií synodálneho procesu na Slovensku (https://www.synoda.sk/downloads/Synteza-synodalneho-procesu.pdf), ktorá bola zverejnená 15. 8. 2022. Zverejnené boli aj záverečné správy za jednotlivé slovenské diecézy (Syntéza | Synoda 2021 - 2023). Nakoľko záverečná správa odráža situáciu a názory ľudí na Slovensku, čo v správe chýba alebo čo je tam na povzbudenie – o tom si pripravia príspevky I. Šimko, Z. Vargová a M. Syneková.

Téme synodality sme sa za minulé mesiace venovali viackrát, kvôli zdravotným opatreniam najmä online cez zoom-pripojenie. Téma zostane medzi nami prítomná, a to nielen preto, že sa v súčasnosti spracúvajú syntézy za jednotlivé kontinenty a že o rok sa bude téme venovať celosvetová biskupská synoda.

Viacerí členovia cirkvi – od laikov cez teológov až po súčasného pápeža – vyjadrujú názor, že hlavnou prekážkou hlásania evanjelia v dnešnom svete je klerikálny systém cirkvi. Na jeho prekonanie nepomôže samotná kritika, ktorá aj na dnešnom Slovensku často končí odchodom ľudí (najmä mladších) zo života cirkvi. Potrebujeme sa stať naozaj synodálnou cirkvou – ako hovorieva pápež František: ľudom Božím, ktorý spolu kráča, modlí sa a podporuje sa v práci na záchrane sveta. Samozrejme, je to dlhodobý program.

Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

30. 6. 2022 - "Hlbšie než slová" - prezentácia knihy. Program: rozhovor s Bratom Davidom Steindl-Rastom cez skype; referát K. Moravčík, preklad a vstupy prekladateľky: E. Bakošová a M. Tiňová; diskusia. 

Hudobný sprievod: P. Varga.
Pripravili: TF - FK, Vyd. Petrus a Farnosť Bratislava-Rusovce v priestoroch St. Vitus Kaffee.

10. 5. 2022 - Synoda - medzi inštitúciou a ľuďmi. Program: referáty a diskusia. 

Po dlhšom čase stretneme sa „naživo“ v reálnom priestore. Toto stretnutie venujeme synodalite, o ktorej sme viackrát hovorili virtuálne. V Európe prebieha momentálne prvá fáza synody o synodalite – dejú sa diskusie, alebo krajšie povedané: malo by sa diať „vzájomné načúvanie, aby sme načúvali Duchu Svätému“.

Zdá sa, že na Slovensku sa do tejto prvej fázy zapojili len ojedinelé skupiny. Pritom sa viaceré autority vo svetovej cirkvi vyjadrili, že synodálny proces začína jednu z najväčších zmien v cirkvi za celé stáročia. Klerikálna cirkev sa má zmeniť na cirkev synodálnu. Čo si pod tým konkrétne predstaviť, nie je zatiaľ celkom jasné. Prechod do podoby cirkvi synodálnej nebude rýchly ani jednoduchý, budú sa meniť inštitucionálne rámce, ale zmeniť by sa mali najmä ľudia. Cirkev sa nejde prispôsobovať súčasnej postmodernej spoločnosti, ale reagovať na súčasnú kultúru musí. Najdôležitejšie je, aby synodálna cirkev vychádzala z evanjelia a z mnohorakých foriem jeho aktualizácie v dejinách.

Na besede si povieme, kde sa na synodálnej ceste nachádzame, o čo ide, alebo o čo by malo ísť, nakoľko možno očakávať zmenu cirkevných inštitúcií a čo máme očakávať sami od seba. Veľa užitočných informácií a postrehov nájdeme v článku M. Hudačka SJ, ktorý napísal pre časopis Viera a Život a dovolil nám ho uverejniť aj na stránke TF - FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2187

I. Šimko uzavrel zbieranie dát do dotazníka k synode, poinformuje, čo sa dá vyčítať z odpovedí a ako ich plánuje spracovať. P. Tomašovič povie, čo vidí v synodálnom procese ako dôležité, čo sme sa naučili a v čom by sme mali pokračovať. J. M. Prachár nás oboznámi s tým, o čom sa v súvislosti so synodou diskutuje v Nemecku, a K. Moravčík spomenie niektoré otvorené otázky ohľadom synodálneho procesu.

Na stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

15. 3. 2022 - Synoda - ako ďalej IV. Program: referáty a diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Bežný život i akademická reflexia prinášajú dosť „horúcich“ tém, ale na našich besedách zostávame verní téme synodality. Rozumieť tejto téme (a s ňou žiť) sa v súčasnosti učí katolícka cirkev, nemusí ísť však len o tému čisto cirkevnú. Kráčať synodálne, spoločne a rovnocenne, sa nevie ani vo svete, v ktorom vládnu finančné a stranícke hierarchie. Možno počas synodálneho procesu vzídu z cirkvi aj inšpirácie pre spoločnosť, ktorá sa rada označuje za pluralitnú a demokratickú, hoci je v mnohých oblastiach uniformná a oligarchická.

Na našej besede nám najprv I. Šimko poreferuje o prvých dojmoch a podnetoch zo synodálneho dotazníka, ktorý pripravil s priateľmi (viac tu: http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2166).

Z. Vargová nás na základe textu z českého prostredia oboznámi s odpoveďou na otázku: „Čo zostane po synode?“

Dňa 10.3.2022 konala sa konferencia o synodalite na Teologickej fakulte v Košiciach. Skúsime si sprostredkovať niekoľko poznatkov z tohto podujatia (http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2165). Na danej linke možno si pozrieť a vypočuť záznam.

K. Moravčík sa podelí o svoje uvažovanie o synodalite, ktorá nemá podobu ani demokracie, ani monarchie.

Dúfame, že od apríla 2022 sa nám po dvojročnej prestávke podarí obnoviť stretnutia v reálnom prostredí Centra TF – FK v Bratislave. Povzbudení možnosťou spojenia naprieč vzdialenostiam plánujeme však pokračovať aj v besedách prostredníctvom počítačovej techniky.

8. 2. 2022 - Synoda - ako ďalej III. Program: referáty a diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

V súčasnosti si témy našich besied rezervujeme najmä na synodálny proces, ktorý sa v katolíckej cirkvi celosvetovo rozvíja pod heslom: „Za synodálnu cirkev.“ Ukazuje sa, že priamo na online-besede sa nedá sústredene venovať jednotlivým témam Prípravného dokumentu (PD). Preto, kým sa neobnovia stretnutia naživo, premýšľajme témy PD každý sám a poznačme si svoje vnuknutia, svedectvá či postrehy. Výsledky nášho uvažovania ponúkneme ostatným zatiaľ mailom, textom a azda o pár týždňov aj naživo.

Na februárovej besede online skúsime reagovať na niektoré doterajšie podnety. Cenný je príspevok M. Ďuriša k synode: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=2157 Upozorňuje na realitu, keď značná časť cirkvi odmieta všetko, čo spojené so súčasným pápežom a II. vat. koncilom. Jeho poznámky k prvým trom témam PD sú dobrým príkladom toho, aký obsah a formu by mohli mať naše vyjadrenia.

Vážne otázky kladie M. Hudáček, ktorý mi napísal: „Sme zvyknutí viac na hierarchicko-magisteriálny model cirkvi než na model synodálny. Za ostatné storočia vzniklo na Západe množstvo reholí, ktoré do svojich stanov zakódovali hierarchicko-magisteriálny model. Tieto rehole budú musieť svoj raison d´être premyslieť nanovo a tiež nový model ich miesta, komunity, vedenia a služby v cirkvi. Asi to mnohé komunity neurobia a asi aj vymrú... Doterajší cirkevný model sa vžil nielen do zmýšľania cirkvi, ale aj do zmýšľania v politike, sociológii a do ďalších oblastí nášho života, ktoré stáročia ovplyvňovala cirkev a ktoré sú určujúce na svetovej scéne a budú aj v nových pomeroch dlho vytvárať opozíciu voči synodálnemu modelu.“ 

Dôležité otázky kladie J. Bíro v úvahe k 1. téme PD (Druhovia na ceste), keď dobre rozlišuje, kto je osloviteľný ako „druh na ceste“. Napríklad aj vo vzťahu k sviatostiam, ktoré cirkev ponúka ako bránu ku spáse, ale v praxi ich môže spájať s temer neprekonateľnými prekážkami. K 5. téme PD (Spoluzodpovednosť za misiu) poukazuje na stret sekulárneho a náboženského v reálnom živote a pýta sa, nakoľko sme schopní hovoriť zrozumiteľným jazykom doby a viesť dialóg.

I. Šimko nás oboznámi s dotazníkom, ktorý pripravil so svojimi priateľmi ako pomocný materiál k synode.

11. 1. 2022 - Synoda - ako ďalej II. Program: pripravené referáty; spontánne reakcie. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

V rámci našich stretnutí prostredníctvom počítačovej techniky sme si už niečo povedali o aktuálnom synodálnom procese v katolíckej cirkvi. Tentoraz sa pokúsime bližšie pozrieť na prvé tri témy Prípravného dokumentu (PD) synody, cez ktoré môžeme vnímať, o čo ide v „žitej synodalite“. (Tematické oblasti s otázkami PD boli pripojené k dvom predošlým pozvánkam, takže ich už neprikladáme.)

Prvé tri témy sú: Druhovia na ceste, Počúvať, Vziať si slovo. Otázky formulované v PD idú k podstate veci, v úradných dokumentoch sme sa s podobnými už dávno nestretli. Napr. I. téma: Kto sú moji druhovia na ceste, kto je to tá naša cirkev? II. téma: Dokážeme identifikovať predsudky a stereotypy, ktoré nám bránia v počúvaní? III. téma: Ako podporujeme slobodný a autentický komunikačný štýl bez dvojtvárnosti?

PD odporúča témy premyslieť pomocou základných otázok (PD, čl. 26) a podať k nim svoje svedectvo, svoju skúsenosť, doplniť ich vlastnými otázkami. Poprosil som niektorých z nás, aby si na besedu pripravili podľa tohto návodu svoje stanovisko. Za pozornosť stojí dôležitá poznámka: Synodálny proces nie je diskusné fórum ani priestor na voľné vyrozprávanie sa. Ide o duchovný proces nesený modlitbou, otvorením srdca pre to, čo Duch Sv. hovorí cirkvi dnes.

Prežiť takýto proces by bolo ideálne naživo v malej skupine a zaznamenať si podstatné objavy či poznatky. Pokiaľ trvá pandemická situácia skúsme sa stretať aspoň virtuálnym spôsobom, ktorý umožňuje zapojenie vzdialenejších priateľov. Na otvorenie srdca sa musíme naladiť každý sám vopred. Možno si poradíme, ako začuť hlas Ducha a odlíšiť ho od iných hlasov, ktoré sa v nás ozývajú. Ak sa v tom naučíme orientovať, prinesie to osoh aj v iných oblastiach nášho života a môže to osloviť aj sekulárnejších ľudí.

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7