Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
15. 3. 2022 - Synoda - ako ďalej IV. Program: referáty a diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Bežný život i akademická reflexia prinášajú dosť „horúcich“ tém, ale na našich besedách zostávame verní téme synodality. Rozumieť tejto téme (a s ňou žiť) sa v súčasnosti učí katolícka cirkev, nemusí ísť však len o tému čisto cirkevnú. Kráčať synodálne, spoločne a rovnocenne, sa nevie ani vo svete, v ktorom vládnu finančné a stranícke hierarchie. Možno počas synodálneho procesu vzídu z cirkvi aj inšpirácie pre spoločnosť, ktorá sa rada označuje za pluralitnú a demokratickú, hoci je v mnohých oblastiach uniformná a oligarchická.

Na našej besede nám najprv I. Šimko poreferuje o prvých dojmoch a podnetoch zo synodálneho dotazníka, ktorý pripravil s priateľmi (viac tu: http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2166).

Z. Vargová nás na základe textu z českého prostredia oboznámi s odpoveďou na otázku: „Čo zostane po synode?“

Dňa 10.3.2022 konala sa konferencia o synodalite na Teologickej fakulte v Košiciach. Skúsime si sprostredkovať niekoľko poznatkov z tohto podujatia (http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2165). Na danej linke možno si pozrieť a vypočuť záznam.

K. Moravčík sa podelí o svoje uvažovanie o synodalite, ktorá nemá podobu ani demokracie, ani monarchie.

Dúfame, že od apríla 2022 sa nám po dvojročnej prestávke podarí obnoviť stretnutia v reálnom prostredí Centra TF – FK v Bratislave. Povzbudení možnosťou spojenia naprieč vzdialenostiam plánujeme však pokračovať aj v besedách prostredníctvom počítačovej techniky.

8. 2. 2022 - Synoda - ako ďalej III. Program: referáty a diskusia. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

V súčasnosti si témy našich besied rezervujeme najmä na synodálny proces, ktorý sa v katolíckej cirkvi celosvetovo rozvíja pod heslom: „Za synodálnu cirkev.“ Ukazuje sa, že priamo na online-besede sa nedá sústredene venovať jednotlivým témam Prípravného dokumentu (PD). Preto, kým sa neobnovia stretnutia naživo, premýšľajme témy PD každý sám a poznačme si svoje vnuknutia, svedectvá či postrehy. Výsledky nášho uvažovania ponúkneme ostatným zatiaľ mailom, textom a azda o pár týždňov aj naživo.

Na februárovej besede online skúsime reagovať na niektoré doterajšie podnety. Cenný je príspevok M. Ďuriša k synode: http://www.teoforum.sk/?id=47&view_more=2157 Upozorňuje na realitu, keď značná časť cirkvi odmieta všetko, čo spojené so súčasným pápežom a II. vat. koncilom. Jeho poznámky k prvým trom témam PD sú dobrým príkladom toho, aký obsah a formu by mohli mať naše vyjadrenia.

Vážne otázky kladie M. Hudáček, ktorý mi napísal: „Sme zvyknutí viac na hierarchicko-magisteriálny model cirkvi než na model synodálny. Za ostatné storočia vzniklo na Západe množstvo reholí, ktoré do svojich stanov zakódovali hierarchicko-magisteriálny model. Tieto rehole budú musieť svoj raison d´être premyslieť nanovo a tiež nový model ich miesta, komunity, vedenia a služby v cirkvi. Asi to mnohé komunity neurobia a asi aj vymrú... Doterajší cirkevný model sa vžil nielen do zmýšľania cirkvi, ale aj do zmýšľania v politike, sociológii a do ďalších oblastí nášho života, ktoré stáročia ovplyvňovala cirkev a ktoré sú určujúce na svetovej scéne a budú aj v nových pomeroch dlho vytvárať opozíciu voči synodálnemu modelu.“ 

Dôležité otázky kladie J. Bíro v úvahe k 1. téme PD (Druhovia na ceste), keď dobre rozlišuje, kto je osloviteľný ako „druh na ceste“. Napríklad aj vo vzťahu k sviatostiam, ktoré cirkev ponúka ako bránu ku spáse, ale v praxi ich môže spájať s temer neprekonateľnými prekážkami. K 5. téme PD (Spoluzodpovednosť za misiu) poukazuje na stret sekulárneho a náboženského v reálnom živote a pýta sa, nakoľko sme schopní hovoriť zrozumiteľným jazykom doby a viesť dialóg.

I. Šimko nás oboznámi s dotazníkom, ktorý pripravil so svojimi priateľmi ako pomocný materiál k synode.

11. 1. 2022 - Synoda - ako ďalej II. Program: pripravené referáty; spontánne reakcie. Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

V rámci našich stretnutí prostredníctvom počítačovej techniky sme si už niečo povedali o aktuálnom synodálnom procese v katolíckej cirkvi. Tentoraz sa pokúsime bližšie pozrieť na prvé tri témy Prípravného dokumentu (PD) synody, cez ktoré môžeme vnímať, o čo ide v „žitej synodalite“. (Tematické oblasti s otázkami PD boli pripojené k dvom predošlým pozvánkam, takže ich už neprikladáme.)

Prvé tri témy sú: Druhovia na ceste, Počúvať, Vziať si slovo. Otázky formulované v PD idú k podstate veci, v úradných dokumentoch sme sa s podobnými už dávno nestretli. Napr. I. téma: Kto sú moji druhovia na ceste, kto je to tá naša cirkev? II. téma: Dokážeme identifikovať predsudky a stereotypy, ktoré nám bránia v počúvaní? III. téma: Ako podporujeme slobodný a autentický komunikačný štýl bez dvojtvárnosti?

PD odporúča témy premyslieť pomocou základných otázok (PD, čl. 26) a podať k nim svoje svedectvo, svoju skúsenosť, doplniť ich vlastnými otázkami. Poprosil som niektorých z nás, aby si na besedu pripravili podľa tohto návodu svoje stanovisko. Za pozornosť stojí dôležitá poznámka: Synodálny proces nie je diskusné fórum ani priestor na voľné vyrozprávanie sa. Ide o duchovný proces nesený modlitbou, otvorením srdca pre to, čo Duch Sv. hovorí cirkvi dnes.

Prežiť takýto proces by bolo ideálne naživo v malej skupine a zaznamenať si podstatné objavy či poznatky. Pokiaľ trvá pandemická situácia skúsme sa stretať aspoň virtuálnym spôsobom, ktorý umožňuje zapojenie vzdialenejších priateľov. Na otvorenie srdca sa musíme naladiť každý sám vopred. Možno si poradíme, ako začuť hlas Ducha a odlíšiť ho od iných hlasov, ktoré sa v nás ozývajú. Ak sa v tom naučíme orientovať, prinesie to osoh aj v iných oblastiach nášho života a môže to osloviť aj sekulárnejších ľudí.