Dnes je 03.12.2023    meniny má: Oldrich Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
19. 9. 2023 - Beseda: "Prevrátená" demokracia. Program: Referáty a diskusia.

V júni sme na našej besede premýšľali o „krízovom“ stave demokracie (nielen) na Slovensku. Situácia sa za ostatné mesiace nezmenila, napätie v spoločnosti narástlo. Niektorí ľudia sa v týchto dňoch pred voľbami sporia o svoju preferovanú stranu, my sa však pokúsime premýšľať najmä o podmienkach a okolnostiach demokraticky fungujúcej spoločnosti. Ako podklad či inšpiráciu využijeme nedávno zverejnený rozhovor s českým filozofom a sociológom Václavom Bělohradským.

Súčasná demokracia podľa Bělohradského „posilňuje právo každého z nás patriť k nejakej chránenej menšine, ale oslabuje najpodstatnejšie právo pre rozvoj demokracie – byť z času na čas súčasťou väčšiny, ktorá by mala dostatočnú legitímnosť na to, aby mohla meniť zákony a kolektívne ciele“. Vytvoriť väčšinu, ktorá sa dokáže na niečom zmysluplnom dohodnúť, stalo sa problémom vo viacerých krajinách. Vládnuce väčšiny sú často pozliepané zo skupín s rozdielnymi názormi a len ťažko na niečom nachádzajú zhodu. Na Slovensku pritom temer už 30 rokov vládne značný antagonizmus až nepriateľstvo medzi skupinou pri moci a tou v opozíciou. Možnosť, žeby jedna skupina striedala pri vládnutí skupinu inú bez toho, aby tú druhú nielen moralizovala, ale aj kriminalizovala, je temer nepredstaviteľná.

Pred besedou odporúčame prečítať si rozhovor s V. Bělohradským. Zároveň počítame s tým, že si v diskusii povieme, čo nás z rozhovoru zaujalo, čo pokladáme za pozoruhodné, hodné ďalšieho rozvinutia, a tiež to, čo nás prípadne prekvapilo alebo si žiada ďalšie vysvetlenie. Pri téme, s ktorou prichádza V. Bělohradský, môžeme premýšľať aj o úlohe náboženstva a cirkvi v spoločnosti: Má náboženstvo (cirkev) zastupovať niektorú z menšín (svoje predstavy a záujmy) alebo môže mať ambíciu iniciovať zhodu väčšiny na dôležitých témach spoločnosti?

13. 6. 2023 - Beseda: Demokracia v kríze (?) Program: Referáty - Karol Moravčík; Peter Colotka. Diskusia.

Situácia na Slovensku sa zo spoločenského hľadiska dlhodobo hodnotí ako chaotická. Dôvera v ústredné inštitúcie štátu je nízka, médiá (tzv. stredové i tzv. alternatívne) sú na tom podobne, o politických stranách si robia ilúzie len ich najväčší prívrženci. 34 rokov od zásadnej zmeny pomerov je dlhá doba. Istý čas sme si nahovárali, že sme ešte „mladá“ demokracia, že sa musíme veľa učiť od vyspelých krajín. Medzičasom však čoraz viac ľudí nerozumie a nedôveruje ani demokracii.

Úpadkových javov by sme mohli vymenovať celý rad. Namiesto toho pokúsime sa pozrieť na predpoklady a okolnosti demokratického alebo normálneho života spoločnosti. Slovensko je napokon súčasťou širšieho politického a kultúrneho prostredia. Niektorí v tom širšom prostredí vidia len vzory a hodnoty, iní v ňom vidia aj obrovské problémy. Je známe, ako pápež František dlhodobo veľmi kriticky nahliada na vládnuci politicko-ekonomický model vo svete.

Na našej besede si nebudeme navzájom vymieňať názory na stranícke preferencie pred blížiacimi sa voľbami. Chceme si položiť radšej otázky: Čo je predpokladom demokracie alebo normálnosti v spoločnosti? Kde sú nejaké vzory alebo inšpirácie, ktoré by nám ukazovali východisko z chaosu? Dokážu sa súčasné liberálne demokracie vôbec zhodnúť na základných hodnotách, na ktoré sa nesiaha, a na druhej strane na nejakých víziách, ku ktorým by sme sa mali uberať? Akú úlohu v tom všetkom má náboženstvo a cirkvi?

Na tieto a ďalšie otázky pokúsi sa odpovedať K. Moravčík zo sociologicko-náboženského pohľadu, zvlášť na základe textu popredného nemeckého profesora sociológie Hartmuta Rosu, a P. Colotka z právno-filozofického hľadiska. 

16. 5. 2023 - Beseda: Synodalita prenasledovanej cirkvi a román „Bílá voda“. Program: Referát: Pavol Tomašovič. Diskusia.

V ostatnom období sme sa na našich besedách viackrát venovali téme synodality. V apríli sa konala konferencia, na ktorej sme prezentovali publikáciu zostavenú na základe dotazníka k synodálnej téme (To, čo sme nemali kde povedať). Tentoraz sa na tému pozrieme prostredníctvom knihy, ktorá v ostatných mesiacoch vzbudila pozornosť v širšej verejnosti, najmä v Česku.

Kateřina Tučková je autorkou románu Bílá voda. Témou knihy je prenasledovanie cirkvi v bývalom Československu, zvlášť rehoľných sestier. Jedným z miest, kde boli rehoľnice väznené z celej republiky, je obec Bílá voda v okrese Jeseník. Autorka venovala príprave románu asi 10 rokov, pričom si poctivo naštudovala historické reálie. V románe spomína aj netradičné riešenia, ktoré v čase bývalého režimu rozvinula tzv. tajná alebo skrytá cirkev. Vo viacerých prípadoch išlo o riešenia, ktoré sa počas prebiehajúcej synody o synodalite objavujú ako súčasné reformné návrhy. Za pozoruhodné možno označiť, koľko úsilia venovala autorka téme, hoci sa sama k cirkvi nehlási, a tiež, s akým záujmom sekulárna verejnosť prijala túto knihu. Dielo môžeme pokladať za hlas z tých oblastí spoločnosti, ktoré sa dnes k cirkvi nehlásia, ale – ako upozorňuje pápež František – pre cirkev ide o veľmi dôležitý hlas z jej „periférie“.

Knihu Bílá voda predstaví Pavol Tomašovič, najmä z hľadiska postavenia žien v spoločnosti a cirkvi. Inak, ako si možno všimnúť na správach z kontinentálnych syntéz súčasnej synody, pozícia žien v cirkvi a spoločnosti je otázkou, ktorú požadujú riešiť vlastne z každej krajiny sveta. V rámci diskusie privítame vhodné návrhy, ako niektoré myšlienky a predstavy, ktoré medzi nami zaznievajú v rámci synodálneho procesu, preniesť do praxe.


13. 4. 2023 - Konferencia: Ako vnímam súčasnú cirkev a svoje miesto v nej. Pokračovanie v synodálnom procese v živote našich cirkevných spoločenstiev i celej spoločnosti.

Podujatie sa konalo v Saleziánskom stredisku, Mamateyova 4, Bratislava. Organizátori: Kredit - Kresťanskodemokraticá akadémia, TF - FK, Nadácia A. Srholca, KDMS, ZKSS.

Program: Referáty a diskusia.

Ivan Šimko: Správa o dotazníku k synode a uvedenie publikácie.

Mária Spišiaková: Význam Európskeho synodálneho stretnutia v Prahe pre ďalšie spoločné kráčanie v Cirkvi.

Jozef Meliš: Skúsenosť synodálnych stretnutí v malej farnosti.

Karol Moravčík: Výzvy a možnosti synodálneho procesu.

Moderátor: Pavol Demeš

Záznam z konferencie:

https://youtu.be/ea2Pqd1z0h8


14. 3. 2023 - Synoda - európske cirkvi v Prahe. Program: Referáty a diskusia.

V dňoch 6.-9. feb. 2023 konalo sa v Prahe stretnutie zástupcov 45 európskych krajín, aby uzavreli druhú (kontinentálnu) etapu synody o synodalite. Zo svojich miestnych cirkví mali prísť s odpoveďou na dokument, ktorý bol syntézou prvej etapy. Tomuto dokumentu sme sa venovali na našej besede v januári (https://www.synoda.sk/sk/synteza). Podobné podujatie ako v Prahe konalo sa na každom kontinente.

Na konferencii predniesli zástupcovia jednotlivých krajín svoje príspevky, pohľady, očakávania. Potom sa diskutovalo vo viacerých krúžkoch, v ktorých boli spolu biskupi, teológovia i laici. Slovensko zastupoval predseda KBS s tromi zamestnancami svojho úradu. (Slovenský príspevok tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230208027)

Cieľom podujatia v Prahe bolo pripraviť spoločné stanovisko za Európu, ktoré by poslúžilo ako podklad pre tretiu etapu synody v rokoch 2023 a 2024. Očakávalo sa, že sa ukážu názorové rozdiely medzi zástupcami cirkví z Východu a Západu Európy. Zároveň jestvujú aj rozdielne názory na cirkev a jej úlohy aj v rámci jednotlivých krajín.

Na našej besede sa oboznámime s príspevkami niektorých európskych krajín a so záverečným dokumentom z pražského stretnutia. Premýšľať môžeme o otázkach: Aké trendy ukázalo rokovanie v Prahe? V čom spočívajú rozdiely medzi cirkvami európskych krajín? Aký ďalší vývoj možno očakávať? Synodálna cesta cirkvi pokračuje, ako sa zapojíme, aby – ako to pomenoval dokument pre druhú etapu synody – „sa rozšíril priestor nášho stanu“ a cirkev obnovila svoje poslanie vo svete?


14. 2. 2023 - Dedičstvo po Benediktovi XVI. Program: Referáty a diskusia.

V posledný deň minulého roka zomrel pápež Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger. Slovenské katolícke médiá ho odprevádzali s veľkou chválou a vďakou. Jeho vplyv na súčasnú podobu katolíckej cirkvi je neprehliadnuteľný. Na najvyšších funkciách vo Vatikáne pôsobil od r. 1981, keď sa stal prefektom Kongregácie pre náuku viery a v r. 2005 pápežom. Ak započítame aj roky po jeho odstúpení z úradu pápeža vo februári r. 2013, počas ktorých žil naďalej vo Vatikáne a mnohými ľuďmi bol stále vnímaný ako pápež (hoci na dôchodku), v ústredí cirkvi prežil temer 42 rokov. Pred vstupom do vysokých cirkevných pozícií pôsobil temer 30 rokov v akademickej sfére.

J. Ratzinger bol v prvom období svojho života vnímaný ako progresívny teológ, ktorý neskôr z reformnej línie prešiel do podoby tzv. inteligentného konzervativizmu (ako to nazval Tomáš Halík), aby napokon z najvyšších pozícií dohliadal na vývoj katolíckej cirkvi. V tomto poslednom období bol J. Ratzinger najbližším spolupracovníkom pápeža Jána Pavla II., ktorého éra sa v predstavách niektorých ľudí spája s dojmom úžasného úspechu. Zároveň platí, že práve v tomto období sa cirkev postupne dostávala do situácie, ktorú viacerí pozorovatelia pokladajú za najhlbšiu krízu za ostatných päť storočí od čias reformácie. Odstúpenie Benedikta XVI. z pápežského úradu, následná voľba pápeža Františka a ním iniciovaná synodálna reforma cirkvi sú aj reakciami na túto krízu.

Ako môžeme porozumieť uplynulému obdobiu, počas ktorého J. Ratzinger tak významne ovplyvnil cirkev a zároveň práve v tomto období milióny katolíkov v Európe cirkev opustili a v Latinskej Amerike ďalšie milióny ľudí odišli do siekt? Ako sa z tohto vývoja môžeme poučiť? Na našej besede sa pokúsime o triezvy pohľad na Benedikta XVI. – J. Ratzingera a zároveň o pochopenie úloh, ktoré stoja pred nami. Referáty prednesú Július Marián Prachár a Karol Moravčík.

10. 1. 2023 - „Rozšír priestor svojho stanu“. Program: Referáty, komentáre, diskusia.

Po úmrtí pápeža Benedikta XVI. by bolo zaujímavé zhodnotiť, ako svojím dielom na univerzitách a svojím konaním na významných cirkevných pozíciách ovplyvnil cirkev i širšiu spoločnosť za ostatných 60 rokov. Túto tému si však ponecháme na neskôr, keďže sa blíži záver druhej, kontinentálnej etapy Synody o synodalite cirkvi (záverečná etapa má vrcholiť v r. 2024).

V októbri 2022 bol vo Vatikáne zverejnený dokument pre kontinentálnu etapu (DKE) pod názvom: „Rozšír priestor svojho stanu“. Ide o citát z Knihy proroka Izaiáša (Iz 54,2). Stan je obrazom priestoru spoločenstva, ktoré je na ceste z vyhnanstva do vlasti, obrazom ľudí, ktorí nie sú uzavretí, ale otvorení, pozývajúci, pripravení prijať medzi seba ďalších v ich rôznosti. DKE tu: https://www.synoda.sk/downloads/Dokument_pre_kontinentalnu_etapu_synody.pdf

Dokument informuje o názoroch a očakávaniach ľudí, ktoré prišli do centra cirkvi ako výsledok prvej etapy synody z celého sveta. Na záver kladie niekoľko otázok. Miestne cirkvi sa mali s textom oboznámiť a pripraviť svoj príspevok do druhej etapy (v prípade Európy na stretnutie, ktoré má byť vo februári 2023). Biskupi dostali úlohu zorganizovať stretnutia, aby „každá miestna cirkev mala možnosť počúvať hlas ostatných... a reagovať naň...“ (DKE, čl. 109) Na Slovensku zatiaľ nepočuť o takýchto aktivitách.

Na stretnutiach TF FK sme sa minulý rok venovali zväčša prebiehajúcej Synode o synodalite cirkvi. Patrí sa, aby sme sa venovali aj DKE. Text predstavia K. Moravčík a J. M. Prachár. Komentáre si pripravia M. Syneková, Z. Vargová a I. Šimko. Pokúsime sa aj o formuláciu odpovedí na otázky, ktoré sú v DKE v čl. 106.

Pred našou besedou odporúčame oboznámiť sa aspoň čiastočne s textom DKE (má 28 strán). Je to oficiálny dokument, má svoj úradný štýl a štruktúru, zároveň je na viacerých miestach až prekvapivo úprimný pri citácii ohlasov, ktoré prišli z celého sveta.


Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

Sympózium CEP - Trenčianske Teplice; 24.-25.10.2008

Téma: Etika a bioetika v Európe

XI. diskusné fórum "Európa hodnôt" (Účasť na fóre je možná len na pozvanie. Informácie o účasti poskytuje organizátor.)

Spoluorganizátori: TF a Rakúske kultúrne fórum za podpory Konrad Adenauer Stiftung

 

Beseda TF - 07.10.2008

Téma: "Kresťania a ekológia"

Vedie: Ján Szöllös

Beseda TF - 09.09.2008

Téma: "Kresťanská politika alebo kresťania v politike"

Vedie: Ivan Šimko

Sympózium TF - Marianka pri Bratislave; 27.6.-28.6.2008

Téma: Náboženstvo a súčasná kultúra

Spoluorganizátori: Centrum pre európsku politiku, Hanns Seidel Stiftung, Európska komisia – zastúpenie na Slovensku

Prednášatelia a program: Karol Moravčík – Problémy a možnosti kresťanstva v dnešnej kultúre; Václav Vacek – Kríza kresťanstva ako výzva; Jozef Kovalčík – Kultúra mládeže a tradičné hodnoty; Reginald Slavkovský – Kreditné karty posvätna; Egon Gál – Náboženstvo a morálka vo veku interpretácie; Pavol Tomašovič – Kultúra ako otvorený ľudský príbeh.

Beseda TF - 10. 06. 2008

Téma: „Manipuluje s nami reklama?“ Zamyslenie nad pôsobením reklamy a marketingu na spoločnosť.

Vedie: Rastislav Kočan

Všeobecne

Do okruhu činnosti TF patrí výskum a štúdium, interné prednášky a semináre, teologické sympózia, interdisciplinárne sympózia, spolupráca s ďalšími organizáciami, publikovanie.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7