Dnes je 31.03.2023    meniny má: Benjamín Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
14. 3. 2023 - Synoda - európske cirkvi v Prahe. Program: Referáty a diskusia.

V dňoch 6.-9. feb. 2023 konalo sa v Prahe stretnutie zástupcov 45 európskych krajín, aby uzavreli druhú (kontinentálnu) etapu synody o synodalite. Zo svojich miestnych cirkví mali prísť s odpoveďou na dokument, ktorý bol syntézou prvej etapy. Tomuto dokumentu sme sa venovali na našej besede v januári (https://www.synoda.sk/sk/synteza). Podobné podujatie ako v Prahe konalo sa na každom kontinente.

Na konferencii predniesli zástupcovia jednotlivých krajín svoje príspevky, pohľady, očakávania. Potom sa diskutovalo vo viacerých krúžkoch, v ktorých boli spolu biskupi, teológovia i laici. Slovensko zastupoval predseda KBS s tromi zamestnancami svojho úradu. (Slovenský príspevok tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230208027)

Cieľom podujatia v Prahe bolo pripraviť spoločné stanovisko za Európu, ktoré by poslúžilo ako podklad pre tretiu etapu synody v rokoch 2023 a 2024. Očakávalo sa, že sa ukážu názorové rozdiely medzi zástupcami cirkví z Východu a Západu Európy. Zároveň jestvujú aj rozdielne názory na cirkev a jej úlohy aj v rámci jednotlivých krajín.

Na našej besede sa oboznámime s príspevkami niektorých európskych krajín a so záverečným dokumentom z pražského stretnutia. Premýšľať môžeme o otázkach: Aké trendy ukázalo rokovanie v Prahe? V čom spočívajú rozdiely medzi cirkvami európskych krajín? Aký ďalší vývoj možno očakávať? Synodálna cesta cirkvi pokračuje, ako sa zapojíme, aby – ako to pomenoval dokument pre druhú etapu synody – „sa rozšíril priestor nášho stanu“ a cirkev obnovila svoje poslanie vo svete?


14. 2. 2023 - Dedičstvo po Benediktovi XVI. Program: Referáty a diskusia.

V posledný deň minulého roka zomrel pápež Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger. Slovenské katolícke médiá ho odprevádzali s veľkou chválou a vďakou. Jeho vplyv na súčasnú podobu katolíckej cirkvi je neprehliadnuteľný. Na najvyšších funkciách vo Vatikáne pôsobil od r. 1981, keď sa stal prefektom Kongregácie pre náuku viery a v r. 2005 pápežom. Ak započítame aj roky po jeho odstúpení z úradu pápeža vo februári r. 2013, počas ktorých žil naďalej vo Vatikáne a mnohými ľuďmi bol stále vnímaný ako pápež (hoci na dôchodku), v ústredí cirkvi prežil temer 42 rokov. Pred vstupom do vysokých cirkevných pozícií pôsobil temer 30 rokov v akademickej sfére.

J. Ratzinger bol v prvom období svojho života vnímaný ako progresívny teológ, ktorý neskôr z reformnej línie prešiel do podoby tzv. inteligentného konzervativizmu (ako to nazval Tomáš Halík), aby napokon z najvyšších pozícií dohliadal na vývoj katolíckej cirkvi. V tomto poslednom období bol J. Ratzinger najbližším spolupracovníkom pápeža Jána Pavla II., ktorého éra sa v predstavách niektorých ľudí spája s dojmom úžasného úspechu. Zároveň platí, že práve v tomto období sa cirkev postupne dostávala do situácie, ktorú viacerí pozorovatelia pokladajú za najhlbšiu krízu za ostatných päť storočí od čias reformácie. Odstúpenie Benedikta XVI. z pápežského úradu, následná voľba pápeža Františka a ním iniciovaná synodálna reforma cirkvi sú aj reakciami na túto krízu.

Ako môžeme porozumieť uplynulému obdobiu, počas ktorého J. Ratzinger tak významne ovplyvnil cirkev a zároveň práve v tomto období milióny katolíkov v Európe cirkev opustili a v Latinskej Amerike ďalšie milióny ľudí odišli do siekt? Ako sa z tohto vývoja môžeme poučiť? Na našej besede sa pokúsime o triezvy pohľad na Benedikta XVI. – J. Ratzingera a zároveň o pochopenie úloh, ktoré stoja pred nami. Referáty prednesú Július Marián Prachár a Karol Moravčík.

10. 1. 2023 - „Rozšír priestor svojho stanu“. Program: Referáty, komentáre, diskusia.

Po úmrtí pápeža Benedikta XVI. by bolo zaujímavé zhodnotiť, ako svojím dielom na univerzitách a svojím konaním na významných cirkevných pozíciách ovplyvnil cirkev i širšiu spoločnosť za ostatných 60 rokov. Túto tému si však ponecháme na neskôr, keďže sa blíži záver druhej, kontinentálnej etapy Synody o synodalite cirkvi (záverečná etapa má vrcholiť v r. 2024).

V októbri 2022 bol vo Vatikáne zverejnený dokument pre kontinentálnu etapu (DKE) pod názvom: „Rozšír priestor svojho stanu“. Ide o citát z Knihy proroka Izaiáša (Iz 54,2). Stan je obrazom priestoru spoločenstva, ktoré je na ceste z vyhnanstva do vlasti, obrazom ľudí, ktorí nie sú uzavretí, ale otvorení, pozývajúci, pripravení prijať medzi seba ďalších v ich rôznosti. DKE tu: https://www.synoda.sk/downloads/Dokument_pre_kontinentalnu_etapu_synody.pdf

Dokument informuje o názoroch a očakávaniach ľudí, ktoré prišli do centra cirkvi ako výsledok prvej etapy synody z celého sveta. Na záver kladie niekoľko otázok. Miestne cirkvi sa mali s textom oboznámiť a pripraviť svoj príspevok do druhej etapy (v prípade Európy na stretnutie, ktoré má byť vo februári 2023). Biskupi dostali úlohu zorganizovať stretnutia, aby „každá miestna cirkev mala možnosť počúvať hlas ostatných... a reagovať naň...“ (DKE, čl. 109) Na Slovensku zatiaľ nepočuť o takýchto aktivitách.

Na stretnutiach TF FK sme sa minulý rok venovali zväčša prebiehajúcej Synode o synodalite cirkvi. Patrí sa, aby sme sa venovali aj DKE. Text predstavia K. Moravčík a J. M. Prachár. Komentáre si pripravia M. Syneková, Z. Vargová a I. Šimko. Pokúsime sa aj o formuláciu odpovedí na otázky, ktoré sú v DKE v čl. 106.

Pred našou besedou odporúčame oboznámiť sa aspoň čiastočne s textom DKE (má 28 strán). Je to oficiálny dokument, má svoj úradný štýl a štruktúru, zároveň je na viacerých miestach až prekvapivo úprimný pri citácii ohlasov, ktoré prišli z celého sveta.


Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

Sympózium TF - Marianka pri Bratislave 25.--26. jún 2010

XVI. ročník projektu "Európski myslitelia".
Téma: Hans Küng II.
Spoluorganizátori: Centrum pre európsku politiku, Hans Seidel Stiftung.

Besedy TF - 08.06.2010

Téma: Naša spiritualita - Prezentácia ročenky TF zv. 2/2009.
Vedie: Alexandra Tauberová a Karol Moravčík.
Na podujatí je možnosť zakúpiť si publikáciu.

Besedy TF - 13.4.2010

Téma: Unesú kresťanské piliere Európy príval budúcich mešít?

Vedie: Peter Žaloudek

Besedy TF - 9.3.2010

Téma: Uplatňovanie moci 

Vedie: Jaromír Plch

Beseda TF - 9.2.2010

Téma: Kritika od kardinála J. Ch. Korca na viaceré osobnosti kresťanského disentu v Československu 

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 12.01.2010

Téma: Súčasné pokusy o reformu katolíckej cirkvi - komentár

Vedie: Martin Mikolášik a Rasťo Kočan

Beseda - 1.12.2009

Téma: Etika v časoch (ekonomickej) krízy

Vedie: Peter Križan

Beseda TF - 10.11.2009

Téma: Komentár k encyklike "Caritas in veritate" 

Vedie: Marián Prachár

Sympózium CEP - Trenčianske Teplice; 23.-24.10.2009

Téma: Etika v časoch krízy

XII. diskusné fórum "Európa hodnôt" (Účasť na fóre je na pozvánky. Informácie záujemcom o účasť poskytuje organizátor.)

Spoluorganizátor: TF; podpora: Konrad-Adenauer-Stiftung

Beseda TF - 20.10.09

Téma: Pavol z Tarzu - prezentácia z výstavy fotografií. 

Vedie: Pavol Demeš

Výstava je prístupná verejnosti v kostole Klarisiek v Bratislave do 30.9.2009, vždy okrem pondelka v čase 14.00-20.00. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7