Dnes je 18.05.2024    meniny má: Viola Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Slovinsko

Slovinsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Požehnanie domov

Modlitba a obrad požehnania príbytkov vo vianočnom období.

Požehnanie domov na sviatok Zjavenia Pána (2019)

Pozdrav: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.
Odpoveď: I s duchom tvojím.

Úvodný verš:
Slávime deň ozdobený troma zázrakmi: Dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam, dnes sa na svadbe stalo z vody víno, dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil, aleluja. (Namiesto veršu je vhodná niektorá vianočná pieseň, napr. JKS 109, 113, 107 a iné.)

Čítanie Božieho Slova: Mt 2, 1-12:
Počúvajme, bratia a sestry, slová sv. Evanjelia podľa Matúša: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Spoločná modlitba:
S radosťou velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme mali účasť na tvojej blízkosti k Bohu.
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby naši otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Dajme si znak pokoja.
Všetci si podajú ruky a povedia: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj tento dom pred zlom a hriechom, požehnávaj + ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:
Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto rodine v tomto novom dome. Udeľ členom tento rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho + požehnania, aby všetci, čo bývajú v tomto dome, i tí, čo budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo (pre starších ľudí):
Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek; zhliadni na týchto svojich služobníkov, čo bývajú v tomto dome, žehnaj + ich a udeľ im sily, aby vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu ich blížnych a šírenie tvojho kráľovstva. Zachovaj ich vo svojej láske a milosti a napĺňaj ich svojou radosťou, ktorá sa zavŕši v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Kňaz, diakon, alebo niekto iný (otec, matka) pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dvier kriedou napíšeme: 20 C + M + B 19 (podľa aktuálneho roku)
(To znamená: Christus mansionem benedicat/ Kristus nech požehná náš príbytok.)

Na záver:
Dnes prišla spása do tohto domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa jeho obyvateľov. Nech vás (nás) žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

Výtvarné umenie v sakrálnom priestore

Autor: Ladislav Čarný, 12.6.2023.

Podmienky účasti na bohoslužbách od 10.6.2020

Podľa rozhodnutia ABÚ Bratislava a Úradu verejného zdravotníctva.

Požehnanie domov

Modlitba a obrad požehnania príbytkov vo vianočnom období.

Diakonát žien v katolíckej cirkvi

Tlačová správa, ktorú vydala Organizácia diakonátu žien na "Deň diakonky" v Kolíne n. Rýnom 29.4.2010. (Potrebujeme diakonky pre bratskú, sesterskú diakonickú cirkev.)

Kázeň na oslave 80. narodenín Antona Srholca

Kázeň odznela dňa 14.6.2009 v kostole saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave.

2 Tim 4, 6-8

Autor: Karol Moravčík

Kázeň P. M. Zulehnera na Turíce 2009

Kázeň predniesol na Turíčnu nedeľu dňa 31. mája 2009 vo Weizi v Štajersku; bola vysielaná regionálnym rozhlasom „Steiermark“.

(Preklad do slovenčiny: Eva Čikelová.)

e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7