Dnes je 04.10.2022    meniny má: František Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Po hokeji, keď posledná nádej zhasla!

Slovo do ticha - Zürich 9. máj 2011
Autor: Timotej Masár

Keď som dnes, v predvečer 3. veľkonočnej nedele, kázal o učeníkoch z Emauz, bol som preniknutý ich sklamaním a hľadal som  spôsob, ako v našom terajšom živote podobnú situáciu zvládnuť. Moje myšlienky zamestnával aj hokejový zápas s Finskom. Čo, ak prehráme? Odrazu som bol v hrnčiarovskom kostole, stál som na chóre vedľa organu, počul som nášho farára doktora Silvestra Šoku, ako na veľkonočný pondelok v evanjeliu čítal Ježišove slová učeníkom, ktoré nikdy nezabudnem, lebo zmenili môj život: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom...“ Zatriaslo to mnou a ja som odvtedy nechcel nič iné, iba byť kňazom.

Po svätej omši mi telefonoval príbuzný, že Slováci budú pozerať hokej v Pizzerii, v ktorej je vedúci Slovák, dnes večer tam bude „geschlossene Gesellschaft“, len Slováci, a na veľkom plátne budú premietať zápas s Finskom. Prišiel som tam včas. A nálada? Neistota, gól, čo naši dali, na chvíľu nám zdvihol morálku, ale len na chvíľu, napätie zostávalo, trpeli sme, všetci, a ja som si v duchu hovoril, tú moju kázeň by mohli po zápase rozmnožiť a dať všetkým, mnohí budú zajtra v kostole na slovenskej omši, moju kázeň počuť nebudú, ja budem kázať Švajčiarom, bude to ako dnes, kostolník Portugalec, organista Nemec, miništranti Portugalci. Dvanásť veriacich žien bolo na omši a jeden muž, ale táto moja kázeň je pre Slovákov, sme ako učeníci z Emauz, ešte stále nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť.., a všetko by bolo také pekné, tie smutné tváre, ktoré nám do Pizzerie v Zürichu zo štadióna v Bratislave prenášala slovenská televízia, tie slzami zarosené oči, všetko by sa zmenilo odrazu na radosť, keby sme pochopili, o čo vlastne v živote ide, že stačí niekoho stretnúť, kto nám to povie, aby nám zahorelo srdce, otvorili sa oči pre novú, krásnu budúcnosť, ktorá je už tu.

„Verte mi, verte, krajania moji, vy, žitia môjho priatelia! Pravda je, v mojich slovách, čo stojí, verní sa večne o pravdu delia: Báječným tváram mojich výrazov, zázračným farbám mojich obrazov vieru nedajte udusiť; v božských kolískach divy sa rodia, božskosť nám ony z neba privodia: uverte, keď chcete skúsiť! (Marína)

Homília (Lk 24, 13-35)

In jedem Leben kann sich das abspielen, dass wir niedergeschlagen sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und es kann dann sein, dass jemand kommt, der uns ermutigt, der uns einen neuen Weg zeigt, und plötzlich sehen wir wieder einen Sinn und eine Zukunft.

V každom živote sa to môže odohrať, že sme skľúčení a nevieme, ako to má ísť ďalej. A potom sa môže stať, že niekto príde, kto nás povzbudí, ukáže nám novú cestu a odrazu vidíme znovu zmysel a budúcnosť.

Die Jünger, die da nach Emaus gehen, waren offenbar Anhänger Jesu gewesen.  Sie kommen aus Jerusalem, dem Ort, wo all ihre Hoffnung begraben liegt. Sie hatten manches von ihm erwartet und waren nun zutiefst enttäuscht, als Jesus gefangengenommen und hingerichtet wurde. Der Tod hat ihnen alles genommen, was für sie das Leben bedeutete. Alle Ereignisse der vergangenen Tage sind ihnen unverständlich und dunkel. Bestürzung und entsetzen über das Geschehene, Zweifel und Unglaube über das Gehörte bewegt ihre Herzen. Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte.

Učeníci, ktorí idú do Emauz, boli pravdepodobne Ježišovi spoločníci. Idú z Jeruzalema, z miesta, kde je pochovaná ich všetka nádej. Dosť od neho očakávali a teraz boli nesmierne sklamaní, keď Ježiša uväznili a zabili. Smrť im vzala všetko, čo pre nich znamenalo život. Všetky udalosti predchádzajúcich dní sú pre nich nepochopiteľné a nejasné. Zdesenie a hrôza z toho, čo sa stalo, pochybnosť a nevera nad počutým pohýnajú ich srdcia. Nevedeli, ako to má ísť ďalej.  

Auffällig ist auch, dass die Jünger berichten, einige Frauen hätten das Grab leer gefunden, und gesagt, dass Jesus auferstanden sei. Aber die Jünger in ihrer Niedergeschlagenheit konnten das gar nicht glauben. Sie sind blind für die Zeichen, die ihnen gegeben werden: das leere Grab, die Leintücher, die Botschaft der Engel, die sagten, Er lebe. Diese Zeichen genügen ihnen nicht. Ratlos und traurig machen sie sich auf den Heimweg – denn ihn selbst haben sie nicht gesehen.

Nápadné je aj, že učeníci hovoria, niektoré ženy našli prázdny hrob a povedali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ale učeníci v ich skľúčenosti to nemohli uveriť. Sú slepí pre znamenia, ktoré dostali: prázdny hrob, plachty, posolstvo anjelov, ktorí povedali, že On žije. Tieto znamenia im nestačia. Bezradní a smutní sa vracajú domov – lebo Jeho samého nevideli.

Als sie nun mit ihrer ganzen Traurigkeit und Niedergeschlagenheit den Weg nach Emaus gehen, da gesellt sich Jesus zu ihnen. Mit feiner Psychologie wird hier dargestellt, wie Jesus die Jünger erst einmal reden lässt. Sie dürfen sich ihren ganzen Kummer vom Herzen reden. Denn es ist für uns oft schon ein Trost und eine Hilfe, wenn wir einem anderen unser Leid klagen dürfen.

Ako tak s ich smútkom a skľúčenosťou kráčajú do Emauz, pridá sa k nim Ježiš. S citlivou psychológiou sa tu znázorňuje, ako Ježiš nechá učeníkov hovoriť. Najprv môžu vyrozprávať všetko, čo im leží na srdci. Všetko trápenie, čo im leží na srdci, môžu vyrozprávať. Veď aj pre nás je to už veľká potecha a aj pomoc, keď sa u niekoho môžeme s našim trápením vyžalovať.

Dann fangt Jesus an, ihnen die Schrift zu erklären, ihnen den Zugang zu einem neuen Glauben zu eröffnen und legt ihnen alles dar, was sich auf ihn bezieht. Denn von sich aus verstehen die Jünger nicht den göttlichen Sinn dieses Leidens. Er weckt in ihnen die Leidenschaft für die Sache Gottes, indem er ihren Blick und ihr Herz auf die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinem Volk richtet, der zuletzt auch den eigenen Sohn hingibt, damit alle gerettet werden. Er selbst überwindet in ihnen Zweifel und Unglauben und ihre Herzen beginnen zu brennen.

Potom im Ježiš začne vysvetľovať Písmo, otvára im prístup k novej viere a predkladá im všetko, čo sa vzťahuje na jeho život. Veď sami od seba nechápu božský zmysel tohto utrpenia. Vzbudzuje v nich zápal pre Božiu vec, keď ich pohľad a srdce usmerňuje na nesmiernu Božiu lásku k svojmu ľudu, na Boha, ktorý nakoniec obetuje svojho vlastného Syna, aby spasil všetkých. On sám prekoná v učeníkoch pochybnosť a neveru a ich srdcia sa rozohnia. 

Schliesslich kehrt er bei ihnen ein. Aber er geht nicht selbstverständlich in ihr Haus, sondern wartet auf ihre Einladung. Im Zeichen des Brotbrechens erkennen sie ihn, den Auferstandenen und erfahren die Gewissheit, dass er wirklich lebt. Das Leiden und Kreuz Jesu Christi bringt plötzlich eine neue Hoffnung und einen neuen Glauben. Jesus Christus ist für die Schuld der Welt gestorben und hat durch seine Auferstehung auch uns Menschen Auferstehung verheissen.

Napokon ide k nim. Ale tak úplne samozrejme do ich domu nejde. Čaká na ich pozvanie. V znaku lámania chleba ho spoznajú – Zmŕtvychvstalého; dostanú istotu, že naozaj žije. Utrpenie a kríž Ježiša Krista odrazu prinášajú novú nádej a novú vieru. Ježiš Kristus zomrel za vinu sveta a zmŕtvychvstaním aj nám prisľúbil zmŕtvychvstanie.  

Obwohl er ihnen im Erkennen sogleich wieder entschwindet ist, ihr Herz, durch diese Begegnung mit ihm, erfüllt mit grosser Freude, Dankbarkeit und Frieden.

A hoci v spoznaní im zmizol, ich srdce, v stretnutí s Nim, bolo naplnené veľkou radosťou, vďačnosťou a pokojom. 

Man hat in diesen Jüngern ein Bild der Kirche gesehen. Es geht ja auch der Kirche und uns allen oft so, dass wir niedergeschlagen und traurig sind, weil wir Misserfolg haben, weil uns Leid überkommt, weil wir vielleicht keinen Sinn mehr sehen in all dem, was in dieser Welt geschieht. Und dann kann es sein, dass uns unvermutet Jesus begegnet. In dem Leid unseres Lebens spüren wir auf einmal, dass wir Jesus nahe gekommen sind. Die Welt erscheint uns in einem neuen Sinn, der uns bisher verborgen war. Wir fangen wieder an zu hoffen, weil eben nicht das Leid und das Kreuz das Letzte sind, sondern das kommende Gottesreich.

V týchto učeníkoch ľudia videli obraz Cirkvi. Veď aj Cirkev a aj my všetci, sa máme rovnako, sme skľúčení a smutní, lebo nemáme úspech, lebo trpíme, možno nevidíme žiaden zmysel vo všetkom tom, čo sa v dnešnom svete deje. A potom sa môže stať, že nečakane nás postretne Ježiš. V utrpení nášho života odrazu cítime, že sme sa Ježišovi priblížili. Na svet pozeráme v úplne novom zmysle, ktorý nám bol prv skrytý. Začneme dúfať, pretože nie utrpenie a kríž sú posledným slovom, ale budúce Božie kráľovstvo.

So ist dieses Evangelium von Emaus für uns ein Appell der Hoffnung. Mag es noch so schlimm stehen in dieser Welt, wir glauben an die Nähe Gottes.

A tak dnešné evanjelium z Emauz je pre nás apelom nádeje. Nech je to akokoľvek zlé v tomto svete, my veríme v blízkosť Boha.

Freilich besteht Erlösung nicht darin, dass die Konflikte aus unserem Leben hinweg genommen werden und dass die Menschen nur noch in Frieden miteinander umgehen. Aber was Gott uns  verheisst, in allem Dunkel dieses Lebens, das ist etwas unendlich Grösseres. Wir wollen daran glauben, wie die Jünger von Emaus daran geglaubt haben. Wir wollen glauben, dass der Herr wahrhaft auferstanden ist und dass er auch uns zum ewigen Leben berufen hat.

Samozrejme, vykúpenie nespočíva v tom, že z nášho života budú vzaté všetky konflikty a my sa navzájom budeme správať pokojne. Ale čo nám Boh, vo všetkom tom temne tohto života sľubuje, je nekonečne väčšie. My v to chceme veriť, ako v to uverili učeníci z Emauz. My chceme veriť, že Pán naozaj vstal z mŕtvych a že aj nás povolal k večnému životu.    

Noch in derselben stunde brechen sie auf und kehren nach Jerusalem zu denen, die sie verlassen hatten, die gleich ihnen hoffnungslos und traurig waren. Sie können unmöglich schweigen von dem, was sie gesehen und erlebt haben. sie werden zu Kündern der Frohen Botschaft: er lebt; er ist mit uns; er bleibt bei uns.

A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzaleme. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi“. Oni povedali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Dotyk Vianoc

Autor: Pavol Tomašovič

Poďakovanie - Vianoce 2016

Autor: Karol Moravčík

Oslobodenie a Veľká noc

Autor: Karol Moravčík; na Veľkú noc 2015.

Na Vianoce 2013

Autor: Pavol Tomašovič

Komentár Teologického fóra k diskusii o „Výzve za obnovu cirkvi“

Autor: Karol Moravčík

Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi

11.3.2012 11:03:46
Výzva určená na všeobecnú diskusiu

Aufruf des Theologischen Forums in der Slowakei zur Erneuerung der Kirche

Nemecký preklad Výzvy Teologického fóra

Stretnutie s Helmutom Schüllerom na Teologickom fóre

01.2.2012 10:02:28
Autor: Karol Moravčík (komentár k stretnutiu TF v Bratislave, január 2012)

Cirkev bola za komunizmu a je aj dnes ohrozená viac znútra ako zvonka

Autor: Timo Masár
(Tinko Paldankin; Dcéram. Slovo do ticha. Zürich, 3.12.2011; predvečer 2. adventnej.)

Nebezpečenstvo schizmy

Autor: Karol Moravčík; text vznikol z príležitosti volieb do orgánov TF, 16.5.2011.
1 | 2
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7