Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Rakúsko

Rakúsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Synodálne správy o ženách

Autorka: Mária Syneková, Beseda TF FK, 14.5.2024.
Posledná oficiálna synodálna správa je zo stretnutia delegátov v Ríme, kde sa v dňoch 4.-29. 10. 2023 vo svojej prvej časti uskutočnilo XVI. Riadne všeobecné zhromaždenie synody biskupov. Z tohto zasadania pochádza Súhrnná správa, v ktorej sú zhromaždené výstupy z celého sveta a prinášajú materiál na ďalšiu prácu v lokálnych cirkvách. Materiál je rozdelený  do 3 častí (20 kapitol), záverečná časť nesie názov: Ako pokračovať na ceste. V II. časti Všetci učeníci, všetci misionári je 9. kapitola: Ženy v živote a misii Cirkvi.[1]

Najprv sa pozrieme čo táto správa hovorí o ženách, potom budeme hľadať odpoveď, ako sa na túto kapitolu pozerá vedenie cirkvi na Slovensku a v Čechách, a na záver sa pozrieme, ako sa pápež František zaoberá touto témou.

Súhrnná správa, 9. kapitola: Ženy v živote a misii Cirkvi

Správa najprv uvádza, v čom bola zhoda delegátov na synode:

Ježiš považoval ženy za svoje spoločníčky: hovoril s nimi o Božom kráľovstve, prijal ich za     učeníčky. V Kristovi sú ženy a muži odetí rovnakou krstnou dôstojnosťou a spoločne sú  povolaní do spoločenstva láskyplných, nesúťaživých vzťahov v Kristovi a ku spoluzodpovednosti, ktorá sa má prejavovať na všetkých úrovniach života cirkvi.

Ženy tvoria väčšinu v našich kostolných laviciach a často sú prvými misionárkami viery v rodinách. Mnohé ženy vyjadrili hlbokú vďačnosť za prácu kňazov a biskupov. Zhromaždenie žiada, aby sme sa vyhli opakovaniu chyby, keď sa o ženách hovorí ako o otázke alebo probléme. Namiesto toho si želáme podporovať cirkev, v ktorej muži a ženy vedú spoločný dialóg, aby hlbšie pochopili horizont Božieho plánu, ktorý ich vidí spoločne ako protagonistov, bez akejkoľvek podriadenosti, vylúčenia a súperenia.

Medzi otázkami na ďalšiu reflexiu správa spomína:

Miestne cirkvi na celom svete vyjadrili jasnú požiadavku, aby bol uznaný a ocenený aktívny prínos žien a zároveň sa pýtajú, ako môže cirkev zapojiť viac žien do existujúcich úloh a služieb, aby sa lepšie prejavili dary a charizmy všetkých a aby sa lepšie reagovalo na pastoračné potreby.

V súvislosti s prístupom žien k diakonskej službe zazneli rôzne názory. Pre niektorých by bol tento krok neprijateľný, pretože ho považujú za diskontinuitu s Tradíciou. Pre iných by však otvorenie prístupu žien k diakonátu obnovilo prax prvotnej cirkvi. Diskusia o tejto otázke súvisí aj so širšou prebiehajúcou reflexiou o teológii diakonátu.

Správa navrhuje:

Je naliehavo potrebné zabezpečiť účasť žien na rozhodovacích procesoch a možnosť preberať zodpovedné úlohy v pastorácii a službe. Svätý Otec výrazne zvýšil počet žien na zodpovedných pozíciách v Rímskej kúrii. Malo by sa tak stať aj na iných úrovniach cirkevného života, v zasvätenom živote i v diecézach. V súlade s tým je potrebné prijať príslušné ustanovenia v kánonickom práve.

Je potrebné pokračovať v teologickom a pastoračnom skúmaní možnosti prístupu žien k diakonátu. Je potrebné riešiť prípady pracovnej nespravodlivosti a nespravodlivého odmeňovania v cirkvi, najmä v prípade zasvätených žien, s ktorými sa príliš často zaobchádza ako s lacnou pracovnou silou.

Je potrebné výrazne rozšíriť prístup žien k formačným programom a teologickému štúdiu. Navrhuje sa, aby sa ženy začlenili aj do programov vyučovania a prípravy v seminároch, aby sa podporila lepšia formácia na posvätnú službu. Navrhuje sa, aby ženy dostali primeranú formáciu, ktorá im umožní byť sudkyňami vo všetkých kánonických procesoch.

Odozva KBS na Súhrnnú správu

Podrobne túto súhrnnú správu rozoberalo 180 zaregistrovaných osôb v kúpeľoch Nimnica v dňoch 25.-26. 1. 2024, na VII. Stretnutí biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi s názvom „Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje“.

Toto celoslovenské synodálne stretnutie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Miestne cirkvi a zoskupenia cirkví sú v prvom rade vyzvané, aby prispeli k prehĺbeniu niektorých aspektov Súhrnnej správy, ktoré sú pre tému synody základné, počnúc hlavnou otázkou: „Ako byť synodálnou Cirkvou v misii?“ Podujatie v Nimnici bolo príležitosťou na otvorené vyjadrenie svojho názoru, počúvanie,  zdieľanie a rozlišovanie, zamerané na osem tematických okruhov vybraných zo Súhrnnej správy.

Ohľadom 9. kap. Súhrnnej správy o ženách v cirkvi na stretnutí v Nimnici boli ponúknuté tieto témy na diskusiu:

Ako sú vo Vašej farnosti/diecéze pastoračne sprevádzané ženy a dievčatá?

Čo konkrétne robíte pre odstránenie klerikalizmu a nevhodných prejavov autority vo Vašej farnosti?

Ako sú laici/laičky vo Vašej farnosti/diecéze prizývané k prevencii a ochrane maloletých a zraniteľných v cirkvi?

Ako možno lepšie zapojiť ženy do existujúcich úloh a služieb?

Výsledky po diskusii boli najmä všeobecné, hoci možno odznelo aj niečo konkrétne. Ako dôležité sa zdôraznili tri pojmy: príležitosť, rozhodovanie a pozvanie.

Výsledky diskusií zástupcov slovenských spoločenstiev boli pretavené do výpovedí, z ktorých každá volá po vytváraní príležitostí pre ženy v cirkvi. Zdôrazňuje sa potreba vytvárať priestor pre ženy v rôznych oblastiach cirkevného života, čím sa podporuje rozmanitosť a bohatstvo chariziem v misii cirkvi. Vyjadrená bola aj myšlienka, že je potrebné prekonávať tradičné predsudky a bariéry, ktoré bránia plnému zapojeniu sa žien do cirkevného života.

Taktiež bola vyzdvihnutá potreba vytvoriť konkrétne príležitosti pre ženy, lebo mnoho žien nemá príležitosť, aby sa prejavili. S touto myšlienkou súvisela potreba identifikovať existujúce bariéry pre zapojenie žien. Účastníci poukázali na prekážky, ktoré bránia ženám prejaviť ich talenty a schopnosti v cirkvi.

Navrhuje sa, aby cirkev prehodnotila a rozšírila úlohy a pozície, ktoré môžu ženy v cirkvi zaujať, vrátane tých, ktoré sú tradične vyhradené pre mužov. Taktiež bol vyjadrený názor, že zapojenie žien do všetkých aspektov cirkevného života, vrátane rozhodovania, by malo pozitívny vplyv na celkovú misiu cirkvi.

Odozva ČBK na Súhrnnú správu

Súhrnnej správe z Ríma bol českým národným synodálnym tímom vytvorený text Syntéza reflexe katolické církve v České republice nad Souhrnnou zprávou XVI. generálního shromáždění Synody, a tento text bol na 139. plenárnom zasadnutí Českej biskupskej konferencie 24. 4. 2024 schválený (https://cbk.cirkev.cz/)

K téme žien v cirkvi správa ČBK uvádza:

V mnohých oblastiach je oceňovaná špecifická služba žien v živote farností. Ukazujú sa však i pretrvávajúce stereotypy v delení úloh na mužské a ženské, z čoho vyplýva aj obmedzené zapojenie žien v službách, ktoré im podľa kanonického práva majú byť prístupné. Ide o službu miništrantky a akolytky, v niektorých farnostiach dokonca ženy nemôžu vykonávať ani službu lektorky. (Pápež František dovolil listom motu proprio Spiritus Domini z 10. 1. 2021 prijať službu akolytu a lektora aj ženám.)

Zaznieva túžba po väčšom priestore, v ktorom môžu ženy v cirkví slúžiť. Tento priestor nie  je samozrejmý a ani pre ženy samotné nie je často jednoduché svoju túžbu po aktívnej účasti na živote cirkvi vyjadriť, zvlášť v situáciách, v ktorých je ich služba skôr trpená ako chcená či žiadúca. Treba preto jasne vysloviť nielen súhlas s ich službou, ale i aktívne pozvanie k nej (a to biskupmi, kňazmi i spoločenstvami), aby nebola táto služba vnímaná len ako niečo mimoriadne. Účastníci si tiež všímali, že prekážkou aktívnejšieho zapojenia žien do cirkevnej služby môže byť aj ich vlastný pokrivený obraz ohľadom ich úlohy, a malá sebadôvera.

Ako príklady dobrej praxe správa ČBK uvádza:

Skupinky uviedli aktívne zapojenie žien pri katechéze a liturgickej hudbe (organistky), spomínali upratovanie a kvetinovú výzdobu kostolov, organizáciu farských akcií a modlitbových skupín. Ženy sú prítomné vo farských pastoračných a ekonomických radách, vo vedení farských časopisov a v lektorskej službe. Jestvujú príklady miništrovania dievčat a akolytátu žen. Nájdu sa aj príklady oceňovaného duchovného sprevádzania, ktoré poskytujú ženy.

Ako konkrétne návrhy česká správa spomína:

Synodálne skupinky navrhujú zváženie možnosti podielu žien na zvestovateľskom rozmere cirkvi. Ak je táto možnosť zaužívaná pri detských katechézach počas liturgie, je otázka, či nie je možné (po príslušnej formácii) rozšíriť túto službu na celú farnosť, čo by podporilo odovzdávanie ženského pohľadu na spirituálne a teologické otázky.

V niektorých českých diecézach silnejú hlasy volajúce po umožnení diakonátu žien. Zvlášť boli spomenuté nemocničné kaplánky. V prípade, že cirkev nepôjde cestou diakonátu žien, zaznieva odporúčanie k vytvoreniu ďalších špecifických služieb pre oblasť diakonie, kde by sa mohli uplatniť tak muži ako aj ženy.

Niektoré skupiny v ČR volajú aj po sprístupnení kňazského svätenia pre ženy. Zaznieva tiež túžba po väčšom zapojení žien do formácie kňazov.

Správa z Vatikánu ohľadom žien

Rada kardinálov rokoval po tretíkrát o úlohe žien v cirkvi.[2]

V dňoch 15. a 16. 4. 2024 sa v Dome svätej Marty vo Vatikáne konalo zasadanie pápeža a deväťčlennej Rady kardinálov, ktoré pokračovalo v diskusií o úlohe žien v cirkvi. Touto témou sa už zaoberali aj na predchádzajúcich dvoch stretnutiach v decembri 2023 a vo februári 2024. Na všetky tieto stretnutia sú pozvané vždy aj ženy. Príspevky z decembrového zasadnutia vyšli v knihe s názvom Smaschilizzare La Chiesa? (Odmaskulinizovať cirkev?) s predslovom pápeža Františka, v ktorom píše: „Počas príprav na synodu o synodalite sme si uvedomili, že sme hlasu žien v cirkvi dostatočne nenačúvali a že cirkev sa má ešte veľa čo učiť. Je treba sa navzájom počúvať, aby sme cirkev odmaskulinizovali, pretože cirkev je spoločenstvom mužov a žien, ktorí zdieľajú rovnakú vieru a rovnakú krstnú dôstojnosť.“

Príspevky, ktoré kniha obsahuje, sa na žiadosť pápeža Františka venujú kritickej konfrontácii s myšlienkou mariánskeho a petrovského princípu v cirkví, formulovaného švajčiarskym teológom Hans Urs von Balthasarom (1905-1988).

Na februárovom  zasadnutí si pápež a kardináli vypočuli anglikánsku biskupku a teologičku Jo Bailey Wells, zástupkyňu generálneho sekretára anglikánskeho spoločenstva, ktorá popísala cestu anglikánov ku sväteniu žien, a to tak v anglickej cirkvi, ako aj v celom anglikánskom spoločenstve.

Na aprílovom zasadnutí v rámci diskusie o úlohe žien v cirkvi vystúpila sestra Regina da Costa Pedro (členka Kongregácie misionárok Nepoškvrnenej a riaditeľka Pápežských misijných spoločností v Brazílii), ktorá priniesla konkrétne príbehy a myšlienky niektorých brazílskych žien. Profesorka Stella Morra, ktorá vyučuje teológiu na Pápežskej  univerzite Gregoriana, vo svojom príspevku skúmala, akú úlohu hrajú kultúry pri uznávaní úloh žien v rôznych častiach sveta.[1] XVI. Riadne všeobecné zhromaždenie synody biskupov, 1. zasadanie (4.-29. 10. 2023). Súhrnná správa: https://www.synoda.sk/downloads/suhrn_synoda_rim_2023.pdf

[2] Christnet, 9. 5. 2024: https://www.christnet.eu/zpravy/32211/rada_kardinalu_jednala_jiz_potreti_o_roli_zen_v_cirkvi.url

Postavenie žien v katolíckej cirkvi

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 14.5.2024.

Synodálne správy o ženách

Autorka: Mária Syneková, Beseda TF FK, 14.5.2024.

Komentár k téme: Cirkev a ženy

Autorka: Zuzana Vargová, Beseda TF FK, 14.5.2024.

Cirkev a ženy

Autorka: Marta Uhrinová, Beseda TF FK, 14.5.2024.

Zmena epochy

Autor: Karol Moravčík, Beseda TF FK, 12. 3. 2024.

Modly súčasnosti

Autor: Tomáš Jendruch. Beseda TF FK, 12. 3. 2024. 
Komentár k posolstvu pápeža Františka na pôstne obdobie 2024: Cez púšť nás Boh vedie k slobode
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2024

Byrokracia bez duše

Autor: Július Marián Prachár. Beseda TF FK, 13. 2. 2024.

Aktuálne trendy v praxi a myslení cirkvi

Autor: Karol Moravčík, 13. 2. 2024.

Nový prístup Dikastéria pre náuku viery

Autor: Tomáš Jendruch, Beseda TF FK, 13. 2. 2024. Komentár k textu: Felix Neumann, Mnoho malých dokumentov ukazuje veľké Františkove línie, www.christnet.eu

Synoda už mení cirkev

Autorka: Zuzana Vargová, Beseda TF FK, 13. 2. 2024. Komentár k textu America Magazine - Nathalie Becquart: Synoda pápeža Františka niektorých sklamala, ale podľa organizátorov už mení cirkev (America, The Jesuit review, 31. 1. 2024; www.americamagazine.org
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7