Dnes je 30.09.2022    meniny má: Jarolím Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Ekumenický modlitebný večer

Dňa 6.3.2022, Veľký ev. kostol, Bratislava-Staré mesto.
Autor: Karol Moravčík

Biblické čítanie: Sk 10,34-38.


Keď som premýšľal o téme na dnešný večer, vnímal som nepríjemné napätie v spoločnosti a pýtal som sa, čo k tomu vieme za cirkev povedať a urobiť. Sme vo verejnosti vnímaní ako iniciátori dialógu a spolupráce alebo skôr ako brzdiči a strážnici vlastných pravidiel a predstáv? Iste, aj dialóg a spolupráca majú svoje hranice. Spoločnosť môžeme prirovnať k aktérom futbalového zápasu. Na ihrisku a v hľadisku sú ľudia, ktorí si chcú zahrať a baviť sa, ale hra je postavená na tom, že tí ľudia sú zároveň súpermi, že každý z nich chce vyhrať. Čaro „chceného“ je v tom, že ak si majú zahrať, musia dodržiavať pravidlá.

Potiaľto je to jasné. Nejasné je, kto má strážiť formulovanie a dodržiavanie pravidiel. Politici, právnici, finančníci? Ideálnejšie myslitelia, filozofi, vizionári. Kto ich však pustí k slovu a k rozhodovaniu? Za cirkev by som povedal, že netreba si pýtať dovolenie, ale skúšať sa presadiť. Nejde však o stráženie pravidiel. Aspoň nie v prvom rade. Katolícka cirkev v dokumente II. VK Lumen gentium označila svoju úlohu ako „znamenie a prostriedok dôverného spojenia s Bohom“ a súčasne „jednoty ľudského pokolenia“. V tomto prístupe ide teda viac o hľadanie a formulovanie inšpiračných zdrojov ako pravidiel.

Od minulého roka sa v katolíckej cirkvi rozbieha tzv. synodálny proces. Ešte nevedno, čo z toho vzíde. Nemá ísť o schôdzovanie, ale o synodos – spoločné kráčanie. Prípravný dokument tohto procesu ako príklad nečakaného spoločného kráčania uvádza príbeh zo Skutkov apoštolov o Petrovi a Kornéliovi. Podľa príbehu rímsky dôstojník a apoštol mali najprv skúsenosť prevratného Božieho oslovenia. Obaja mali ľudsky vhodné predpoklady, boli sociálne cítiaci a bohabojní, ale na prekročenie vlastných kultúrnych a náboženských hraníc potrebovali oslovenie zvonka. Nositeľ oslovenia sa v Skutkoch apoštolov označuje ako anjel a Duch. Peter neskôr povie: „Duch mi povedal, aby som nerobil rozdiely“ (Sk 11,12). K tomu, aby tie rozdiely naozaj nerobil, ho nepriviedla náhla tolerancia, ale skúsenosť, že na pohanov „zostúpil Duch svätý tak ako na začiatku aj na nás“ (Sk 11,15).

Zmenu svojho zmýšľania nehodnotili Peter a Kornélius ako dôsledok racionálneho uvažovania, ale obdarovania. Záujem o pochopenie tejto zmeny a prosba o duchovné sprevádzanie zo strany ľudí, od ktorých by to Peter nečakal, ho priviedla k opusteniu predsudkov a dala mu možnosť zažiť, čo neskôr formuloval ako poznanie, že „Boh nenadŕža nikomu, ale milý mu je každý, kto si Boha ctí a koná spravodlivo“. Toto inšpiratívne obdarovanie malo zároveň pre Petra a ďalších uzdravujúci charakter, ktorý pôvodne zažili pri Ježišovi z Nazareta. O ňom Peter vyznal, že „kade chodil, dobre robil a uzdravoval z posadnutosti zlým“.

Takéto uzdravovanie sa nedá hrať, predstierať. Nejde o krátkodobé emocionálne nadšenie, ale o trvalé uzdravenie rozumu, psychiky a vnútorných pohnútok, ktoré sa prejaví ako účinné aj v širšej komunite. Ak dnes Duch niečo hovorí cirkvám, tak ide o výzvu napomáhať a spôsobovať uzdravenie osobné i spoločenské, morálne i politické.

Prípravný dokument synodálneho procesu katolíckej cirkvi výslovne požaduje, aby sme sa vzájomným počúvaním a podelením sa o skúsenosti učili umeniu rozlišovať emócie od motivácií a spoznávať Ducha, ktorý je naozaj uzdravujúci.

Skromne sa nádejame, že aj naše dnešné stretnutie je jedným z momentov spoločného kráčania a uzdravovania.

Hodnotenie Nietzscheho postojov vo veci sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva

Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD.; 23. 9. 2022. 

Abstrakt: Štúdia kriticky skúma oprávnenosť Nietzscheho záverov týkajúcich sa sociálnych aspektov a pôvodného zdroja kresťanského náboženstva. Výsledkom tohto skúmania v 1. časti je odmietnutie toho, že kresťanská sociálna etika ako normatívny ideál produkuje stádovité spoločenstvo. V 2. časti je odmietnuté Nietzscheho chápanie súcitu ako praxe, ktorá oslabuje. V 3. časti sa ukazuje, že hodnoty a cnosti kresťanskej sociálnej etiky predpokladajú vnútorne silný, a nie živoriaci život. V 4. časti je akcentované, že za kresťanským náboženstvom ako jeho zdroj stojí Láska, ktorá disponuje maximom vnútornej sily. Záverom je, že za životom spoločenstva, vedeného kresťanskou sociálnou etikou, nestojí duševná slabosť nevydareného, otrockého typu človeka. 

Kľúčové slová: Kresťanská sociálna etika, stádové spoločenstvo, súcit, sila a slabosť, pôvodný zdroj kresťanského náboženstva, Nietzsche.

Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík; prezentácia knihy, Rusovce - St. Vitus Kaffee, 30.6.2022.

Synoda medzi inštitúciou a ľuďmi

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 10.5.2022.

Volanie po Veľkej noci

Usporiadal: Timotej Masár SJ; 14.4.2022.

Synodalita – ani demokracia, ani monarchia

Autor: Karol Moravčík; Beseda TF - FK, 15.3.2022.

Referáty - Za synodálnu cirkev

Autori: Július Marián Prachár a Zuzana Vargová; Beseda TF - FK, 15.3.2022.

Ekumenický modlitebný večer

Dňa 6.3.2022, Veľký ev. kostol, Bratislava-Staré mesto.
Autor: Karol Moravčík

Spor s Nietzschem v otázke nihilizmu v intenciách kresťanskej spirituality

Autor: Mgr. Matej Ferjanc, PhD; 9.2.2022.

Pôsobí ako odborný asistent na KU v Ružomberku, na Filozofickej fakulte, na katedre filozofie. Dlhodobo sa venuje mysleniu F. Nietzscheho, fenomenologicky a existenciálne orientovanej filozofii, ako aj beletrii. V posledných štyroch rokoch sa intenzívne zameriava na premostenie úvahového, filozofického, náboženského a umeleckého (dramatického a lyrického) jazykového prejavu v rámci jedného diela. Článok je jedným z predbežných produktov tejto snahy. Tá smeruje k predstaveniu nábožensko-filozofického románu, v ktorom sa má okrem iného ukázať, nakoľko jednotlivé štýly písania sa môžu vzájomne podporovať tak, aby dielo predstavovalo jednotný celok. Treba si uvedomiť nasledovné. Na jednej strane pri umeleckom štýle písania sa nutne emocionálne, náladovo „rozvlňujú“ formulácie, čím sa môže rýchlo vytratiť precíznosť v myslení, ktoré sú dôležité pri odbornom písaní. Na druhej strane prostriedky umeleckého písania môžu naplno vyniknúť len vtedy, keď sú zasadené do intelektuálne a emocionálne nosného príbehu, dejovej linky. Predsa sú však aj súčasťou tohto článku. Nech ctený čitateľ posúdi, nakoľko sú funkčné a osožné z pohľadu danej problematiky. V článku totiž narazí na lexiku, ktorá sa nezvykne používať v odborných štúdiách, na lyrický a dramatizujúci jazykový prejav a pod.  

Abstrakt: Predmetom záujmu štúdie je fenomén nihilizmu, ako je prítomný v myslení Friedricha Nietzscheho, v súvislosti s kresťanstvom a jeho tzv. morálnym výkladom sveta. Nietzsche obviňuje z nihilizmu kresťanskú morálnu hypotézu. Cieľom je načrtnúť existenciálny rozmer stratégie, vďaka ktorej by kresťan mohol čeliť tomuto prepojeniu, odmietnuť jeho rezultát nihilizmu ako nesprávne zdôvodnený. Z kresťanskej perspektívy koncentrujem pozornosť na fenomén Zeme, v snahe iniciovať rozhodujúci zápas s Nietzschem o kvalitu pozemského života. Tomu má slúžiť tzv. existenciálny experiment, v ktorom sa má ukázať, kto je nihilista a kto nie. Tematizované sú námietky a pochybnosti, ktoré s ním súvisia. Odhalený je ako osudový vabank z kresťanského náhľadu na zmysel ľudského bytia vo svete. Do úvahy je zobraná aj eschatologická perspektíva v biblickom kontexte novej Zeme a otázna budúcnosť kresťanského náboženstva.

Kľúčové slová: kresťanstvo, nihilizmus, morálny a amorálny výklad sveta, pozemský život, Zem, existenciálny experiment, Nietzsche

Vydať sa na cestu

Autor: Michal Ďuriš; k besede TF - FK, 11.1.2022.

Úlohy a riziká

Autor: Július Marián Prachár; Beseda TF – FK, 14.12.2021.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7