Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Ciele

• rozvíjať teologické a filozofické aktivity v prostredí otvoreného dialógu a komunikácie
• aktualizovať pre prax výsledky teologickej práce, skúmať aktuálne spoločenské problémy a reagovať na dôležité spoločenské udalosti
• ponúkať bratskú a sesterskú oporu všetkým, ktorí sa snažia v dnešnej dobe o hlbšie porozumenie kresťanstva
• viesť obohacujúci dialóg s prírodnými a spoločenskými vedami, politikou a umením
• viesť dialóg s inými náboženskými náhľadmi a svetonázormi
• vydávať knihy a časopisy
• vykonávať prednáškovú činnosť a diskusie pre verejnosť, organizovať odborné semináre, medzinárodné, celoštátne konferencie a sympóziá
• spolupracovať s inštitúciami podobného typu a zamerania, a to so štátnymi i neštátnymi, súkromnými i verejnými, ako aj s jednotlivými teológmi a filozofmi na Slovensku a v zahraničí
• spolupracovať s masmédiami