Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Diakonát žien v katolíckej cirkvi

Tlačová správa, ktorú vydala Organizácia diakonátu žien na "Deň diakonky" v Kolíne n. Rýnom 29.4.2010. (Potrebujeme diakonky pre bratskú, sesterskú diakonickú cirkev.)
Na sviatok sv. Kataríny Sienskej, ktorý vyhlásil Zväz nemeckých katolíckych žien r. 1997 za „Deň diakonky“, vyzýva „Organizácia diakonátu žien“ všetkých katolíckych veriacich, aby sa dôrazne zasadili za ozdravenie a obnovu svojej cirkvi. Organizácia, ktorá sa angažuje za sprístupnenie sviatostného diakonátu aj pre členov katolíckej cirkvi spomedzi žien, to robí v zmysle bratskej a sesterskej slúžiacej (diakonickej) cirkvi, v ktorej môžu rovnako muži i ženy rozvíjať svoje dary a povolania pre dobro všetkých. V súčasnej kríze si mnohí uvedomujú, že naša spoločnosť a sama cirkev nevyhnutne potrebujú práve diakonskú službu žien. Nielen na základe rovnosti pokrstených, ale aj kvôli neustále sa zhoršujúcej situácii v pastorálnej službe nesmie sa dlhšie odopierať ženám, ktoré sa na túto službu cítia povolané, uznanie a podpora prostredníctvom sviatostného svätenia za diakonky.  V Ježišovom duchu, ktorý prišiel, aby slúžil (diakonein) predovšetkým chudobným, marginalizovaným a trpiacim a povzbudzoval ľudí k takej službe v mene milujúceho Boha, mohlo by sa zo strany cirkvi učiniť jasné znamenie, čím by sa prispelo aj k znovunavráteniu oslabenej dôveryhodnosti.  

„Organizácia diakonátu žien“ sa bezvýhradne hlási k novému začiatku, s ktorým prišiel Druhý vatikánsky koncil, podľa ktorého má cirkev nielen čo povedať svetu, ale aj svet cirkvi. Svet dnes cirkvi okrem iného hovorí, že ženy v ničom nezaostávajú za mužmi s ich dobrými vlastnosťami a schopnosťami a že zásadne im možno zveriť každý úrad. Ženy, ktoré sa už dávnejšie realizujú a osvedčujú v mnohorakých diakonických oblastiach, sú medzitým aj v katolíckej cirkvi pripravené prevziať úrad diakonky. Dúfajú, že cirkev ich nebude naďalej odmietať, ale na úrovni doby dokáže primerane oceniť a využiť ich ľudský, odborný a duchovný potenciál. „Organizácia diakonátu žien“ je presvedčená, že s pripustením žien k diakonátu, o ktoré sa v minulosti nemeckí biskupi už viackrát v Ríme usilovali, otvorí sa bohatý zdroj vzácnych povolaní. Na deň „Deň diakonky“  prosí organizácia o to, aby sme túto pre budúcnosť cirkvi rozhodujúcu vec podporili aj modlitbou. So sv. Katarínou Sienskou obraciame sa dnes na všetkých, ktorí sa snažia o diakonickú cestu cirkvi, ako aj na tých (tie), čo sa napriek veľkým ťažkostiam hlásia k svojmu povolaniu: „ Prosím vás, ostaňte verní a vytrvajte v tom, čo ste začali. Nech vás nič nepomýli.“ 

Čo je „Das Netzwerk Diakonat der Frau“: „Organizácia diakonátu žien“ (Das Netzwerk Diakonat der Frau) vznikla v súvislosti s medzinárodným odborným kongresom na tému: „Diakonát/ Úrad pre ženy v cirkvi – úrad vhodný pre ženy?“, ktorý sa konal v Stuttgarte (1997). Uskutočnili sa už dva vzdelávacie kurzy na vedúce úlohy v diakonickej cirkvi s 23-mi absolventkami. Ďalšie informácie nájdeme na: www.diakonat.de

Vydal:

Netzwerk Diakonat der Frau

c/o Bundesgeschäftsstelle des KDFB

Kaesenstraße 18150677  Köln 


Redakcia a kontakt:

Angela Repka (Tlač a práca s verejnosťou)

e-mail: repka-of@t-online.deTelefón: 069/831675

Fax: 069/83835667