Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).
15. 12. 2020 - Teológia a covid-19. Program: Úvod; podnety; diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Na adventnú besedu sme zvolili tému, ktorá sa týka základných otázok: Aký obraz o Bohu sme si vytvorili a nakoľko nám pomáha žiť? Aký obraz sme si o sebe vytvorili a v čom vidia moderní ľudia zmysel svojho života?

Hovorí sa, že za sekularizáciou (vytrácaním kresťanstva) v bohatších krajinách západnej kultúry je aj pohodlie a prosperita ľudí v týchto krajinách. Ako ukazuje priebeh súčasnej krízy spôsobenej covidom-19, avšak ani táto kríza nemotivuje ľudí k tomu, aby čakali odpovede na svoje otázky od kresťanskej teológie alebo aby sa utiekali k Bohu kresťanov. Naopak, kríza robí neistými aj tradičných veriacich a izoluje ľudí navzájom.

V bohatších i chudobných krajinách sveta sú otrasené sociálne a ekonomické istoty a ohrozené zdravie miliónov ľudí. Zahmlila sa viera v dobrého a všemohúceho Boha, ale spochybnená je aj seba-dôvera moderného človeka. Na rozdiel od minulosti, keď si ľudia vysvetlili nejakú pohromu ako zaslúžený trest Boží a snažili sa to prekonať horlivejšími modlitbami a žehnaniami, v súčasnosti je zrejmé, že také vysvetlenia neoslovujú a modlitby tiež (rýchle) riešenie neprinášajú.

Na hlbšie súvislosti krízy poukazuje rozhovor s teológom a filozofom, profesorom DDR. Kurtom Appelom o teológii a covide, ktorý je podkladom pre našu besedu. Text je na webovej stránke TF FK: http://www.teoforum.sk/index.php?id=46&view_more=2003

K. Appel je vedúcim Inštitútu fundamentálnej teológie na Kat. teol. fakulte Viedenskej univerzity. Text asi nie je celkom ľahkým čítaním, môže nám však pomôcť pri formulácii správnych otázok a azda aj vhodných odpovedí. Na začiatok odznejú pripravené vstupy, potom budeme pokračovať spoločnou diskusiou.

10. 11. 2020 - Kto je na správnej strane? Program: Úvod; podnety; diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

V týchto hodinách, keď odosielam pozvánku na našu audio/video besedu, nevieme, ako skončia voľby v USA. Vieme však, že ich problematika a aktéri vyvolali spory aj na Slovensku. Viacerí naši katolíci sa priznali, že sa hlásia ku konzervativizmu D. Trumpa. Starý pán, katolík J. Binden, je pre nich neznesiteľne liberálny.

Od nedávno zverejnenej poznámky pápeža Františka ohľadom civilných zväzkov homosexuálnych osôb, časť slovenských katolíkov zaujala voči nemu ešte väčší odstup. V záp. Európe je František zasa kritizovaný proreformnými katolíkmi, že viaceré svoje reformné postoje dostatočne nepresadzuje do praxe. Pokračujúce trápenie s pandémiou naviac zviditeľňuje bezradnosť cirkevného vedenia voči danej situácii. Problémov a otázok je viac než dosť.

Pre našu besedu navrhujem vyjsť od týchto otázok: Nakoľko je možné prenášať politické delenie na konzervatívcov a liberálov do vnútra cirkvi? Naozaj má byť kresťan a katolík prirodzene stotožnený s tým, čo je politicky konzervatívne? Môže byť tolerancia istého občianskeho usporiadania vzťahov v rozpore s učením cirkvi? A prečo nie je v rozpore – nielen s učením, ale priam so zmyslom cirkvi – také podrobenie sa protipandemickým opatreniam, ktoré cirkev vyraďuje zo spoločnosti a ľudí necháva opustenými?

Ako príklad tvrdého katolíckeho konzervativizmu posielam v prílohe článok V. Palka v novom internetovom konzervatívnom denníku (https://dennikstandard.sk/1783/papez-naozaj-podporil-registrovane-partnerstva/). Príklad mäkšieho je článok F. Mikloška (https://dennikstandard.sk/1258/cirkev-trva-na-uceni-o-manzelstve-papez-tiez-ale-kona-po-svojom/). Na celkom iné súvislosti odkazuje text českého jezuitu V. Umlaufa (http://e-republika.cz/article4360-Epidemie-medialniho-moru-a-demokracie-v-Bolivii).

13. 10. 2020 - Od pevnej k tekutej modernosti. Program: referát - Karol Moravčík; Diskusia.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Michal Černý, filozof výchovy a informácie, univerzitný asistent na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, uverejnil článok Klerikalizmus a kríza formalizovaných elít, v ktorom dáva do súvisu súčasné zmeny v západnom industriálnom svete a situáciu katolíckej cirkvi. Nejde v prvom rade o zmeny politické a ekonomické, ale skôr kultúrne, vychádzajúce z celkovej zmeny spôsobu života a práce a zmenených pohľadov na seba a svet. Sociológia túto zmenu označuje za prechod z pevnej do tekutej modernosti.

Tieto zmeny prirodzene zasahujú aj cirkev ako súčasť spoločnosti a pripomínajú povinnosť ísť hlbšie k podstate jej existencie a fungovania. Cirkev to čiastočne aj robí, viditeľne zvlášť od čias II. vatikánskeho koncilu. Zatiaľ sa však inkulturácia do kultúry súčasnosti a návrat ku koreňom evanjelia a cirkvi veľmi nedaria. Akoby sa čakalo na to, že zmeny v cirkvi podnietia skôr zlyhania a hriechy ako vlastné pozitívne úsilie. 

Na našej audio/video besede po úvodných pozdravoch prednesie svoje poznámky k téme K. Moravčík, potom bude diskusia.

24. 7. 2020 - Prezentácia knihy: Amoris Laetitia podľa vôle a úmyslov pápeža Františka.

Podujatie sa uskutočnilo v St. Vitus Kafee v Bratislave-Rusovciach. Priestory pripravila Farnosť Rusovce. Referáty predniesli: Karol Moravčík, Róber Bezák a Jaroslav Rindoš. Prítomný bol vydavateľ Peter Chalupa. Hudobný sprievod zabezpečil Pavol Varga. Zúčasnilo sa veľa záujemcov o tému a podujatie.

9. 6. 2020 - Zápas o cirkev. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Július Marián Prachár.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Začiatkom roka vyšla ďalšia kniha o súčasnej situácii katolíckej cirkvi od Marca Politiho, jedného z najlepších znalcov Vatikánu. Jej názov v talianskom vydaní znie: Osamelosť pápeža. Prorocký pápež, cirkev v búrke. V nemeckom vydaní: Komplot proti Františkovi. Osamelý pápež a jeho zápas o cirkev. Kniha nie je zatiaľ preložená do slovenčiny ani češtiny. V češtine je prístupná kniha M. Politiho: František medzi vlkmi (2015).

Pápež František je v úrade siedmy rok. Od začiatku odmietal akúkoľvek pompéznosť, dôraz dával na evanjelium a ústretovosť voči inakším, chudobným a okrajovým, ako neľudský a ničiaci Božie stvorenstvo kritizuje súčasný sociálno-ekonomický model, ktorý panuje vo svete. Vo vnútri cirkvi tvrdo odmieta klerikalizmus a presadzuje synodálny princíp.

M. Politi je novinár. Vidí, o čo ide Františkovi, a vidí prekážky, ktoré sa mu kladú do cesty. Vo svojej novej knihe hodnotí Františkove priority, tiež jeho vzťah k politickému vývoju vo svete a osvetľuje pozadie napätí a škandálov v cirkvi. Zvlášť kritickým bol rok 2016, keď po vydaní textu Amoris laetitia sa začali proti pápežovi verejne ozývať aj niektorí kardináli a biskupi, a potom rok 2018, keď cirkev zasiahli ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní, a Františkovi nepriatelia situáciu využili, aby ho vyzvali na odstúpenie.

Na našej audio/video besede prednesie referát o knihe K. Moravčík a o Františkovej angažovanosti v sociálnych otázkach poreferuje J. M. Prachár. Na naše stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.


12. 5. 2020 - Hľadanie budúcnosti. Program: referát 1 - Karol Moravčík; referát 2 - Ľubomír Polák.
Beseda sa uskutočnila prostredníctvom audio/video programu.

Naša téma súvisí so situáciou, ktorú v súčasnosti prežívajú ľudia na celom svete. Nevieme, kedy súčasný „núdzový“ stav skončí, ani aké zmeny prinesie. Viacerí spoločenskí vedci sa vyjadrujú, že budúcnosť bude iná. V ekonomike príde k veľkým stratám, možno sa zmení aj štruktúra výroby a obchodu. Ťažšie sa predvídajú zmeny v kultúrnych a sociálnych vzťahoch, v našej psychike a duchovnom prežívaní.

Zaujímavá je skúsenosť s cirkvou, ktorá sa ľahko podriadila opatreniam a prijala virtuálny spôsob účasti na bohoslužbách. Ak však zostali obchody s potravinami otvorené a vchody do našich bytov neboli zapečatené, nemali sme hľadať spôsoby, ako naďalej vytvárať reálne spoločenstvo? Cirkev je miestom uskutočňovania spoločenstva s ľuďmi na Ježišov spôsob, pričom majú mať prednosť chudobní a hriešni (starí, chorí, trpiaci, ponižovaní). Doteraz v dejinách počas nejakého ohrozenia a karantény cirkev vždy pokladala za svoju povinnosť byť vo vnútri s tými, ktorí boli „uväznení“. Odrazu možno mať účasť na živote iných na diaľku? Technické pomôcky (internet) predsa nemôžu nahradiť skutočnú blízkosť.

Ako možný podklad k téme, odporúčam text: http://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=1924 , ako aj iné texty ku corona-kríze na webe TF FK.


11. 2. 2020 - Čo (ne)voliť? Program: Referát - Pavol Tomašovič; koreferáty; diskusia.

Po tridsaťročnej skúsenosti už asi vieme, čo sa dá parlamentnými voľbami dosiahnuť a čo nie. Dejiny svedčia, že voľbami sa dá aj veľa pokaziť. Preto je pochopiteľné, prečo sa mnohí úzkostlivo pýtajú: koho voliť? Za dôležitejšiu by sme mohli pokladať inú otázku: čo voliť? Na našej besede dáme prednosť tejto otázke. Napokon, nejde iba o voľby parlamentné.

Pápež František na začiatku II. kapitoly Evangelii Gaudium, ktorá má názov: V kríze spoločenskej angažovanosti, píše o nutnosti poznať situáciu (výzvy) sveta, ak v ňom máme ohlasovať evanjelium. K tomu potrebujeme nielen sociologický pohľad, ale aj „skúmať znamenia čias“ čiže rozlišovať, čo je ovocím Božieho kráľovstva a čo sa mu protiví, čo prichádza z vnuknutia dobrého a čo zlého ducha. Následne sa máme rozhodnúť pre správnu voľbu (čl. 51 EG).

Hlavný referát prednesie Pavol Tomašovič o príčinách a pozadí pohybov, uprostred ktorých sa nachádzame v dnešnej spoločnosti, aby sme si pomohli stanoviť svoje vlastné priority či preferencie. Pred mesiacom sme si ponúkli aj „Ročenku TF“ z r. 2004 o politike a náboženstve. Poprosil som niektorých priateľov, aby inšpirovaní Ročenkou pripravili kratšie koreferáty a podnietili našu diskusiu.


14. I. 2020 - Johann Baptist Metz, náboženstvo a politika. Program: Referáty - Karol Moravčík a Ivan Šimko; diskusia.

Dňa 2. decembra 2019 zomrel Johann Baptist Metz. Patril k teológom, ktorí dospievali počas 2. svetovej vojny a následne sa stali poprednými osobnosťami v cirkvi i širšej intelektuálnej obci. Z Metzovej generácie ešte žijú napríklad veľkí teológovia ako Joseph Ratzinger a Hans Küng. Metz sa stal zakladateľom celej teologickej školy, nového smerovania, ktoré ovplyvnilo mnohých mysliteľov v Európe i vo svete, a najmä latinskoamerickú teológiu oslobodenia.

Mediálne komentáre z príležitosti jeho smrti označili J. B. Metza za „teológa storočia“, „teológa nádeje“ i za giganta, ktorý premýšľanie o Bohu spojil so zápasom za spravodlivosť a solidaritu vo svete. Neúnavne kládol otázky po Bohu zoči-voči utrpeniu vo svete, do teológie priviedol tému politiky, holokaustu, vykorisťovania. Kým teológovia pred ním vyslobodili teológiu zo zajatia nesubjektívneho uvažovania, on teológiu posunul ďalej k uvažovaniu uprostred dejín a spoločnosti. Na webe TF FK nájdeme dva texty o J. B. Metzovi. Predslov k prekladu Metzovho diela „Viera v dejinách a spoločnosti“: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=8 . Ďalší text: http://www.teoforum.sk/?id=1&view_more=371 . Knihu „Viera v dejinách“.., a tiež „Ročenku TF“ z r. 2004 na Metzove témy máme v centre TF k dispozícii.

Na besede K. Moravčík zhodnotí Metzov význam pre teológiu, cirkev i politiku celkove a I. Šimko prednesie referát o Metzovom pohľade na možnosti i hranice súčasnej demokratickej politiky. Na stretnutie pozývame zvlášť ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať. Na záver bude malé občerstvenie.