Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Synoda o mladých

Autor: Karol Moravčík; referát na besede TF FK, 13.XI.2018.

1.

V dňoch 3.10.2018 až 28.10.2018 sa v Ríme konala ďalšia biskupská synoda. Zúčastnilo sa na nej asi 300 biskupov z celého sveta a tiež 50 účastníkov spomedzi mladých ľudí. Oficiálna téma synoda znela: Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Prečo sa synoda konala na túto tému?

Nie všetci, ale predsa mnohí ľudia v cirkvi si uvedomujú, že svet sa veľmi zmenil, a to, čo sa prirodzene žilo a odovzdávalo ako vzácny dar, teda náboženská viera a príslušnosť k cirkvi, sa žije omnoho náročnejšie ako v minulosti. Často sa vieru nedarí prirodzene odovzdávať ďalšej generácii, naopak, mnohí mladí ľudia sa náboženstva stránia, odcudzujú sa mu.

Odcudzenie od náboženskej viery neprebieha vo svete všade rovnako. Zdá sa, že sa netýka islamských krajín, ani veľkých náboženstiev Ázie. Náboženské odcudzenie možno pozorovať najmä v tradičných oblastiach pôsobenia kresťanských cirkví. Asi to nie je náhoda, že úplne najväčší problém je v Európe, kde kresťanské cirkvi mali po dlhé stáročia mocenské postavenie v spoločnosti, čoho následkom sú rôzne tradície, konvencie, predstavy, väzby a vzťahy, ktoré odmieta veľká časť mladých ľudí. Vo svete sa dnes pomerne dobre darí rôznym ezoterickým kultom. V rámci kresťanstva (zvlášť v oboch Amerikách a Afrike) sa darí tzv. slobodným cirkvám, hoci sú mnohé z nich vyslovene iracionálne, jednostranné a prechodné. Takže sa zdá, že problém vyhasínania viery je vlastne len problémom západného kresťanstva a osobitne tej najtradičnejšej a najuniverzálnejšej cirkvi, teda cirkvi katolíckej.

Časť vedenia katolíckej cirkvi nechce vidieť vlastnú zodpovednosť za odcudzenie mnohých ľudí od cirkvi a celý problém vidí len ako následok manipulácie zo strany vplyvných a cirkvi neprajných spoločenských vrstiev. Tí zodpovednejší a triezvejší v katolíckej cirkvi sa však chcú o problematike rozprávať a radiť. Tak prišlo k synode o mladých. Najprv sa robili prieskumy, dotazníky a analýzy situácie, ktoré boli zamerané na ľudí vo veku od 16 do 29 rokov, aby sa lepšie spoznalo, čo čakajú od cirkvi a spoločnosti.

Výsledky prieskumov zo Slovenska nie sú známe. Na stránke Tlačovej kancelárie KBS pod heslom Synoda o mladých 2018 sú informácie o synode bežného spravodajského charakteru.[1] Ku dňu 1.12.2017 dá sa nájsť údaj, že dotazník zo Slovenska vyplnilo 4 200 mladých ľudí.[2] Dotazník bol zverejnený začiatkom novembra minulého roka Radou pre mládež pri KBS na stránke mamnazor.sk. Na nej mali byť k dispozícii aj výsledky, stránka je však v súčasnosti neprístupná. Zatiaľ na stránke TK KBS nie je ani prehľad textu záverečného dokumentu, o ktorom sa na synode hlasovalo.

Podľa údajov z Vatikánu, dotazník si pozrelo vyše 200 tisíc mladých ľudí a vyše 100 tisíc poslalo odpovede. Z tých, čo vyplnili dotazník, sa 70% označilo za katolíkov, pre ktorých je náboženstvo dôležité. 55% odpovedí prišlo z Európy, z Latinskej Ameriky 20%, z Afriky 18%.[3] Čo si myslia mladí?

Vo svetovej tlači a na internete sa možno dopátrať niektorých výsledkov. Napr. v diecéze Innsbruck si 74% respondentov myslí, že cirkev nemá veľa vedomosti o tom, čo mladých ľudí zaujíma. Od cirkvi čakajú, že im umožní zažiť spoločenstvo, že bude otvorená pre zmeny, želajú si živé a radostné bohoslužby. Tretina si želá modernizáciu cirkvi. Tým myslia živšiu, inovatívnejšiu liturgiu, modernejšie piesne, ale aj zmeny v takých témach, ako sú: kňazstvo žien, celibát, homosexualita, kontrola počatia. Arcidiecéza Kolín n. Rýnom zverejnila, že mladým ľuďom záleží na témach, ako sú: zrovnoprávnenie žien v cirkvi, modernizácia cirkvi, závažnosť viery pre svet, dôležité je pre nich to, čo zažijú cez osobné stretnutia.

V marci sa konalo prípravné stretnutie v Ríme s viac ako 300 mladými ľuďmi z celého sveta. Podľa dokumentu, ktorý bol zostavený z tohto stretnutia, mladí očakávajú podporu osobného rozvoja (chcú byť vypočutí, nechcú byť len divákmi), záleží im na sociálnej spravodlivosti a solidarite so slabšími. Mladých ľudí trápi, že pre mnohých sa viera stala skôr privátnou vecou ako vecou spoločenstva, na čom majú podľa nich podiel negatívne skúsenosti s cirkvou. Pripomenuli, že povolaním v cirkvi sa nemôže myslieť len kňazstvo a rehoľný život, ale každé povolanie k životu, láske, túžbe nájsť si miesto v živote a niečo vo svete urobiť. Mladí zdôraznili, že si želajú autentickú cirkev. Vedenie cirkvi má byť transparentné, otvorené, čestné, pozývajúce, komunikatívne, prístupné, radostné, prijímajúce i dávajúce... Treba si úprimne priznať aj minulé chyby a zlyhania. Mladí si žiadajú, aby boli viac začlenení do procesov rozhodovania a poverení zodpovednými vedúcimi úlohami. Takto majú byť obsadzované pozície od bežných farností cez diecézy až po Vatikán. Túžime po skúsenostiach, ktoré môžu prehĺbiť náš vzťah k Ježišovi v reálnom svete. Cirkev si musí osvojiť reč, ktorá pasuje k zvyklostiam a kultúre mladých, aby všetci ľudia mohli počuť posolstvo evanjelia, dočítame sa v dokumente z marcovej porady s delegátmi mládeže vo Vatikáne.

Celkovo platí, že tieto želania nie sú inakšie ako tie, ktoré reformne naladení katolíci formulujú už po desaťročia. Predsa sa za ostatných 50 rokov pre ich realizovanie urobilo veľmi málo.[4]

2.

O záverečnom dokumente synody[5] písal na Slovensku Imrich Gazda.[6] Dokument má 167 článkov, hlasovalo 249 biskupov, a to o každom článku osobitne. Články na schválenie potrebovali dostať 2/3 hlasov. Najtesnejšie prešli formulácie o synodálnej forme cirkvi (čl. 121) a o sexualite. Počas modlitby Anjel Pána sa v nedeľu 28.10.2018 pápež František vyjadril: Chcel by som povedať, že prvé ovocie tohto synodálneho zhromaždenia by malo byť  práve v príklade metódy, ktorú sme sa usilovali sledovať už od prípravnej fázy: synodálny štýl, ktorého hlavným cieľom nie je len vyhotovenie dokumentu, hoci je aj vzácny a užitočný. Viac ako dokument je totiž dôležité, aby sa šíril spôsob, ako byť a pracovať pospolu, mladí a starí, v počúvaní sa a v rozlišovaní, aby sa dospelo k pastoračným rozhodnutiam, zodpovedajúcim skutočnosti.[7]

Ešte väčší nesúhlas sprevádzal článok č. 150 o sexualite, ktorý sa v jednej svojej časti zmieňuje o duchovnom sprevádzaní ľudí s homosexuálnou orientáciou: Týmto spôsobom sa pomáha každému mladému človeku, nikoho nevylúčiac, vždy viac integrovať sexuálnu dimenziu do vlastnej osobnosti, rásť v kvalite svojich vzťahov a kráčať k daru seba samého.[8] Niektorí biskupi mali kritizovať, že definícia sprevádzania je v dokumente príliš nejednoznačná a ponúka široké spektrum interpretácií.

Iné zdroje referujú[9], že záverečný dokument synody zdôraznil aj témy, ako sú: väčšie začlenenie žien do riadiacich procesov v cirkvi; nulová tolerancia sexuálnych deliktov kléru; odsúdenie sexuálnej diskriminácie a akéhokoľvek sexuálneho násilia.

Stránka českej biskupskej konferencie priniesla prehľad dokumentu.[10]  Základný scenár vznikol podľa rozprávania z Lukášovho evanjelia o stretnutí Ježiša s emauzskými učeníkmi. Má tri časti: 1. Kráčal s nimi (situácia vo svete); 2. Otvorili sa im oči (cirkev má počúvať, sprevádzať, nie moralizovať); 3. Vydali sa na cestu (jednotlivé úlohy a témy).

Čaká sa na spracovanie výsledkov synody pápežom Františkom, ktorý (ako je obvyklé) vydá k téme osobitný dokument – exhortáciu. Čakať sa bude aj na prijatie tohto dokumentu – nielen biskupmi, ale všetkými členmi cirkvi, ktorí cítia zodpovednosť za svoju vieru, za prežitie cirkvi a povolania mladých ľudí k viere, láske a zodpovednosti .


[2] https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171201017

[3] Vo svete je asi 1,285 miliárd katolíkov. Z toho 50% žije z Amerike, 22% v Európe, 17% v Afrike, v Ázii asi 11%. V Brazílii je 172 miliónov, čo je asi 27% obyvateľov Ameriky. V Mexiku 111 mil., na Filipínach 84 mil.

[4] H. P. Hurka, Jugend will eine frische, erneuerte Kirche, in: KI, 10/2018, 9.

[5] Documento finale del Sinodo dei Vescovi (27.10.2018): http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/fede-discernimento-vocazione/documento-finale-e-votazioni-del-documento-finale-del-sinodo-dei.html

[6] I. Gazda, Synoda sa skončila, so synodalitou má časť biskupov problém, in: https://svetkrestanstva.postoj.sk/37599/synoda-sa-skoncila-so-synodalitou-ma-cast-biskupov-problem

[7] Pápež František, Anjel Pána 28. 10. 2018, in: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20181029022

[8] I. Gazda, Synoda sa skončila, so synodalitou má časť biskupov problém.

[9] National Catholic Reporter, Synod ends, calling women's inclusion in Catholic leadership a 'duty of justice', in: https://www.ncronline.org/news/vatican/synod-ends-calling-womens-inclusion-catholic-leadership-duty-justice

[10] https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181105zaverecny-dokument-synody-o-mladezi