Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Radostné Vianoce!

Autor: Timotej Masár SJ, Slovo do ticha, 21.12.2017.
Vianočný zázrak v Betleheme sa stal, z neba k nám zoslali vzácny dar. Ježiško v jasličkách sníva svoj pokojný sen, prajem Vám požehnaný Štedrý deň!
--------------------------------------------------
 

Len čo zaznel v Alžbetiných ušiach Máriin hlas, radosťou sa zachvelo dieťa v jej lone. Šťastná je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán (Lk 1,44-45). Na počiatku našej spásy je viera ženy, Panny, Bohorodičky Márie. Na blahoslavenie jej viery Alžbetou odpovedá Mária piesňou vďaky (Lk 1,46-56).

Lukáš spája príbeh Jána Krstiteľa s Ježišovým príbehom. Hovorí o návšteve Márie u Alžbety, manželky kňaza Zachariáša. Obidve matky v lone nesú deti prisľúbenia, obidve majú poslanie. Evanjelium hovorí o vyznaní žien, ktoré vedia, že Boh vyvolil ich ešte nenarodených synov. Staršia Alžbeta spozná v mladšej Márii „požehnanú“ a pozdraví ju ako „Matku Pána“. Mária ale milosrdnému Bohu spieva pieseň vďaky, zvelebuje Pána, ktorý povýšil ponížených; vo svojej piesni oslavuje Božiu milosrdnú lásku a vernosť – vernú lásku. Máriina oslavná pieseň Magnifikat je jej odpoveďou na všetky tie veľké veci, ktoré v nej urobil Všemohúci.

Sv. Ignác vo svojej prostodušnosti zjednodušujúco a dôverčivo vidí vo svojich predstavách na oblakoch v nebi Najsvätejšiu Trojicu, ako sa pozerá na ľudstvo hrnúce sa do záhuby a ako sa tri božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý – rozhodli, že druhá božská osoba, Syn, pôjde spasiť svet. Raz a navždy, zdarma sme boli oslobodení Božou milosťou: Vianočný zázrak v Betleheme sa stal, z neba k nám zoslali vzácny dar. Ježiško v jasličkách sníva svoj pokojný sen, prajem Vám požehnaný štedrý deň (vinš).

Plesaj, jasaj a raduj sa celým srdcom, Boh odvolal tvoje odsúdenie, odvrátil tvojho nepriateľa, nešťastia sa už nemusíš obávať, Boh je uprostred teba, radosťou zaplesá nad tebou, obnoví ťa svojou láskou bude plesať nad tebou výkrikmi radosti (Sof 3,14-18).

Prijať alebo odmietnuť, veriť, alebo neveriť? Boh nám dal úžasný dar sily vôle, slobodne sa rozhodovať. On do svojej lásky a do svojho priateľstva nikoho nenúti. Každé násilie sa protiví zákonu lásky. Boh volá.

Poníženosť a povýšenie, skromná, ale pravá viera, hlboký pocit vyvolenia v Máriinom živote a v jej oslavnej  piesni tvoria jednotu: Šťastný život, ktorý ťa nosil a blažené prsia, ktoré ťa nadájali. Ale Ježiš povedal: Ešte skôr sú šťastní tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho (Lk 11,27-28). Máriin Magnifikat oslavuje veľkosť Boha, jeho moc, jeho milosrdenstvo a jeho večnú vernosť.

Ale je len jeden, ktorý tento hlad po radostnom a šťastnom živote môže utíšiť. Ježiš Kristus, zmŕtvychvstalý a povýšený Pán. Vo svojom zmŕtvychvstaní a povýšení dostal večný, božský, nezničiteľný život, ktorý môže dať ďalej aj nám.

Na počiatku našej spásy je žena, Panna Mária, Bohorodička. My poznáme začiatok, ktorý jej Boh dal. My poznáme aj odpoveď, ktorú Panna Mária dala. To je tá, ktorá vyslovila FIAT, nech sa stane; išla do Betlehema a odtiaľ utekala do Egypta, vrátila sa domov, do  Nazareta, svojho Syna sprevádzala do Jeruzalema, bolestivá stála pod krížom, na Zoslanie Sv. Ducha sa v Jeruzaleme s učeníkmi modlila.

Miesto deja je cesta. Sme na ceste. A veríme, že tá cesta Matky skončila pri Synovi. Veríme v jeho zmŕtvychvstanie a veríme, že Mária na konci jej pozemského života s telom a dušou bola vzatá do nebeskej slávy. Vzdávajme vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista a vyznajme svoju vieru v Boha, ktorý sa nám na Vianoce zjaví v malom Dieťati. To je aj pre nás veľká životná príležitosť: Dieťa môže rásť!

Toto Božie dieťa, krstom v nás vtelené, môže rásť. Vo mne! Prijať alebo odmietnuť. Život, utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie, oslávenie vo večnosti; a my sa pýtame: Musí ísť po tejto ceste každý? Odpoveď je: Áno, musí! Na ceste nasledovania Krista nie sú skratky, ani obchádzky.

17. decembra 1968 som v Západnom Berlíne, Peter-Faber-Kolleg vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Bratislava – Ivánka pri Dunaji – Viedeň – Zürich – Západný Berlín – Mníchov – Innsbruck – Rím / Vatikán – Bad Schönbrunn – Zürich – Banská Bystrica / Radvaň – Piešťany – Feldkirch – Zürich – Piešťany – Zürich – Bratislava.

Miesto deja je cesta. Bez Boha nemôžeš nič, aj keby si chcel, on bez teba nič nechce, aj keby mohol. S Bohom všetko môžeš (sv. Ignác). On je cesta, pravda, život!