Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Celkový prehľad aktivít TF v minulosti

Rok Stretnutia - sympózia Témy
1994 mesačné Politika; Teológia K. Rahnera; Kultúra konfliktov, Ľudské práva...
1995 mesačné Myslenie B. Lonergana; Cirkev podľa W. Kaspera;
Vízie o cirkvi podľa P. M. Zulehnera
1996 mesačné
August - sympózium vo Svite

Rôzne témy
Európski myslitelia: K. Rahner
1997 mesačné
január - symp. v Bratislave
jún - symp. v Bratislave
júl - seminár na Šachtičkách
august - symp. vo Svite
Rôzne témy
Téma Boha na konci novoveku

Kresťanstvo v konfrontácii s novými náboženskými prúdmi

Moje miesto vo svete (pre študentov)

Európski myslitelia: J. B. Metz
1998 január - symp. v Bratislave
jún - symp. v Bratislave
júl - seminár v Lúčkach
sept. - symp. vo Svite
Teológia a politika

Symboly v našom živote

Stará Zmluva – Biblia

Európski myslitelia: W. Kasper
1999 mesačné
január – symp. Bratislava
jún – symp. Bratislava
august – symp. v Sielnici
dec. – spolupráca na seminári
v Bratislave
Koniec metafyziky
Priepasť medzi (post)modernou kultúrou a kresťanstvom
Človek v postkomunistickej spoločnosti
Európski myslitelia: Nouvelle théologie

Prichádzajúce tretie tisícročie
2000 mesačné
január – symp. v Bratislave
jún – symp. v Bratislave
august – symp. na Šachtičkách
Prehliadaná moderna
Kresťanstvo na konci tisícročia

Kresťanstvo v mediálnom svete

Európski myslitelia: B. Häring
2001 mesačné

január – symp. v Bratislave
jún – symp. v Bratislave
august – symp. v Modre
Teológia a sociálna problematika; J. B. Metz
Dielo D. Bonhoeffera

Dialóg medzi psychológiou, psychiatriou a teológiou
Európski myslitelia: D. Bonhoefer
2002 mesačné


apríl – symp. v Bratislave
máj – symp. v Trnave

jún – symp. v Bratislave

sept. – symp. v Bratislave

nov. – symp. v Trnave
Politika a náboženstvo na hraniciach moderny podľa J. B. Metza; Textová interpretácia J. Tischnera
Transformácia postsocialistickej spoločnosti
Európa hodnôt: Hodnoty z filozofického pohľadu

Aktuálne otázky genetiky vo vzťahu k etike a teológii

Európski myslitelia: J. B. Metz a inšpirácie Politickou teológiou

Európa hodnôt: Hodnoty z náboženského pohľadu a úloha náboženstiev v Európe
2003 mesačné


febr. – symp. v Piešťanoch

apríl – symp. v Bratislave

jún – symp. v Marianke
okt. – symp. v Smoleniciach
Genetika a memetika; spiritualita – náš duchovný svet; miesto cirkvi v spoločnosti
Európa hodnôt: Hodnoty v každodennej skúsenosti

Miesto prázdna v teológii, filozofii a umení; výstava Dezidera Tótha: Schránky
Európa hodnôt: Miesto pre Boha a kresťanskú etiku v Európe
Európski myslitelia: Otázka hodnôt medzi zjavením a poznaním
2004 mesačné Hodnota života, ľudské práva, kvalita života; teológia E. Bisera
  marec – symp. v Topoľčiankach Európa hodnôt: Sociálna spravodlivosť ako hodnota
  apríl – symp. v Bratislave Utváranie zmyslu uprostred fragmentovanej skutočnosti; výstava Otisa Lauberta
  jún – symp. na Spišskej kapitule Európski myslitelia: Eugen Biser
  okt. – symp. v Marianke
Európa hodnôt: Vízia demokracie po 15 rokoch
2005 mesačné Cirkev v dnešnom svete; K. Rahner o cirkvi; P. M. Zulehner
  apríl – symp. v Bratislave Antropologický obrat v teológii; výstava J. Jankoviča
  jún – symp. v Smoleniciach Európski myslitelia: P. M. Zulehner a vízia cirkvi na pozadí II. vatikánskeho koncilu
2006 jún - symp. v Mariánke Reforma cirkvi a teológie.
Európski myslitelia: Paul Weß a reforma cirkvi a teológie
  mesačné Dedičstvo II. vatikánskeho koncilu; Teológia Paula Weßa; Evolúcia verzus viera

Publikácie zo sympózií
# Časopis Listy pre dialóg medzi teológiou, filozofiou a politikou, vychádza nepravidelne, zväčša 6 čísiel za rok
# Európa hodnôt, vyšlo v spolupráci s CEP, Bratislava 2004
# Ročenka teologického fóra / Náboženstvo a politika na hraniciach moderny, vyšlo v spolupráci s CEP, Bratislava 2004
# Dietrich Bonhoeffer a my, referáty zo sympózia TF, Bratislava 2002
# Slovensko a Európa, vyšlo v spolupráci TF s Centrom pre európsku politiku a Konrad-Adenauer-Stiftung, Bratislava 2002
# B. Häring a my, referáty, Prešov, 2001
# Nouvelle théologie, referáty, Prešov 2000
# Vyplašené duše, Človek v postkomunistickej spoločnosti, Bratislava 1999
# Walter Kasper, referáty, Prešov 1999
# Johann Baptist Metz a my, referáty, Prešov 1998
# Karl Rahner a my, referáty zo sympózia, Prešov 1997